Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:47 (1999-2000)
Innlevert: 08.11.1999
Sendt: 08.11.1999
Besvart: 11.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Innbyggere langs deler av E6 i Hamarøy får post kun omdelt tre dager pr. uke. Dette er i strid med postens konsesjonsbetingelser og strider mot EU`s postdirektiv. Innbyggernes servicetilbud er med Postens bedrøvelige tilbud kraftig redusert. Er Postens opptreden overfor innbyggerne avklart med EU-kommisjon, og vil statsråden sørge for at Posten gir de berørte innbyggere i Hamarøy en service som er i tråd med konsesjonsbetingelsene?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Det er i revidert konsesjon til Posten Norge BA (Posten) som ble fastsatt 29. oktober 1999, i punkt 2 Kvalitetskrav, avsnittene om prioritert brevpost og lettgods, fastsatt at utlevering av disse sendingstypene skal utføres alle virkedager (mandag til og med lørdag). Dette kravet gjelder ikke dersom det foreligger ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold. Utlevering skal imidlertid uansett utføres minst tre dager pr uke. Jeg vil understreke at dette kravet innebærer en innstramming i forhold til tidligere konsesjonskrav. For at ikke unntaksmuligheten i konsesjonen, som nå er formulert som "ekstraordinære omstendigheter eller særlige geografiske forhold" og som er i tråd med formuleringen i postdirektivet artikkel 3. nr. 3, skal benyttes for vidt, har Samferdselsdepartementet valgt å fastsette et absolutt krav om minimum tre dagers utlevering i uken.

Samferdselsdepartementet har i forbindelse med fastsettelse av revidert konsesjon til Posten gjort Posten og Post- og teletilsynet særlig oppmerksom på at det i henhold til postdirektivet artikkel 3 nr. 3 vil være nødvendig å foreta rapportering ved avvik eller unntak fra hovedregelen om utleveringshyppighet. Videre har Samferdselsdepartementet gitt uttrykk for at departementet forutsetter at Posten og Post- og teletilsynet drøfter nærmere framgangsmåten for innsamling og rapportering av slike opplysninger. Det vil være Samferdselsdepartementet som oversender rapporteringen til EFTAs overvåkningsorgan, EFTA Surveillance Authority (ESA).

Når det gjelder forholdet til postomdeling i Hamarøy kommune har Samferdselsdepartementet ved brev av 27. juli 1999 besvart en tidligere henvendelse i mai 1999 fra ordfører May Valle i Hamarøy kommune, som blant annet omhandlet spørsmål i forhold til posttjenester. Det ble i den forbindelse innhentet opplysninger fra postsjefen ved Harstad postkontor. Postsjefen har opplyst at det i forbindelse med en klage fra befolkningen i Sagvassdalen hadde blitt inngått avtaler som medfører at beboerne på strekningen Tømmerneset-Kråkerøy får omdelt/kasselagt post fra trailer 4 ganger pr. uke. I tillegg betjener landpostbudet strekningen 2 ganger pr. uke. Dette innebærer at beboerne nå får omdelt post 6 ganger pr. uke. På bakgrunn av spørsmålet fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen har Samferdselsdepartementet på nytt tatt kontakt med Posten og fått bekreftet at nevnte omdelingsordning er den som fortsatt gjelder i dag.

Jeg vil ellers vise til at Post- og teletilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at Posten oppfyller konsesjonsvilkårene.