Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:48 (1999-2000)
Innlevert: 08.11.1999
Sendt: 08.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Mener justisministeren at det vil være riktig å frata alle statsborgere over 70 år muligheten for å kunne være meddommere i rettsvesenet ?

Begrunnelse

Justisdepartementet mener at gamle meddommere er et problem, og vil innføre en øvre aldersgrense i domstolene. Det hevdes at eldre meddommere skaper vanskeligheter under rettssakene. Eldre mennesker blir avskåret fra å delta i samfunnsmessige viktige verv, til tross for å inneha en god del innsikt og livserfaring. Å innføre en slik generell regel fører til en forskjellsbehandling grunnet alder, istedenfor å basere seg på individuell behandling uavhengig av alder.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg presisere at jeg mener at det blant eldre finnes mange som er vel skikket, både fysisk og psykisk, til å tjenestegjøre som lekdommere. I utgangspunktet ønsker jeg derfor ikke generelt å utelukke eldre mennesker på grunn av deres alder.

I praksis kan det imidlertid synes som om lekdommere i høy alder kan være et problem for domstolene. Flere domstoler har henvendt seg til Justisdepartementet og gitt uttrykk for at enkelte meddommere i høy alder skaper problemer. Videre har enkelte kommuner, på tross av at loven i dag ikke oppstiller noen øvre aldersgrense, funnet behov for å utarbeide egne retningslinjer for valget av lekdommere, der valgbarheten generelt begrenses for personer over en viss alder.

Etter dagens regler for valg av lekdommere skal det foretas en individuell vurdering av om den enkelte kandidat, uavhengig av alder, er skikket til å velges til det ansvarsfulle og krevende vervet som lekdommer. Dette innebærer at kommunene som velger lekdommerne bl.a. skal vurdere om kandidatene ser og hører godt nok til å følge med i forhandlingene og om de har evne til å konsentrere seg om og oppfatte det som sies gjennom hele saken. På grunn av det store antall lekdommere som velges, ikke minst i de folkerike kommunene, sier det seg imidlertid selv at det er vanskelig å få gjennomført en slik individuell kontroll på en tilfredsstillende måte. Som et eksempel kan jeg nevne at Oslo kommune for neste valgperiode skal velge ca. 10 000 meddommere til Oslo byrett.

På bakgrunn av dette har jeg sett behov for å vurdere hvorvidt det bør innføres en øvre aldersgrense for hvem som kan velges som lekdommere. Den 28. september 1999 sendte jeg derfor ut på høring et forslag om fastsettelse av en øvre aldersgrense for valg som lekdommere. Høringsfristen er satt til 6. desember 1999.

Forslaget går ut på at man kan velges inntil man fyller 70 år, noe som innebærer at lekdommere i siste del av valgperioden vil kunne bidra med inntil 73 års innsikt og livserfaring.

Til sammenligning nevner jeg at vi for fagdommere har funnet grunn til å sette en øvre aldersgrense på 70 år. Også dette gjør det i seg selv naturlig å vurdere om det ikke også er grunner som tilsier at det bør innføres en øvre aldersgrense for lekdommere. Jeg har imidlertid ikke tatt noe endelig standpunkt til spørsmålet. Det bør også tilføyes at kanskje det viktigste ved sammensetningen av utvalgene er å sikre en god aldersmessig fordeling.