Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:51 (1999-2000)
Innlevert: 09.11.1999
Sendt: 10.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): I lys av de seneste kirkebrannene bl.a. i Strømsgodset kirke i Drammen og Ullensaker kirke på Romerike, vil Statsråden vurdere å foreslå økning av strafferammene for denne type kriminalitet?

Begrunnelse

Det vises til forsøkene på å sette Strømsgodset kirke i Drammen og Ullensaker kirke på Romerike i brann. I forbindelse med brannene er det i Drammens Tidende og Buskerud Blad onsdag 27. oktober referert at Økokrim vil ha 10 års straff for kirkebranner. Ifølge avisen vurderer Økokrim å foreslå overfor riksadvokaten at strafferammene økes fra 6 til 10 år. Avisen refererer at 1. februar i fjor ble strafferammene for grovt skadeverk utvidet fra 4 til 6 år, spesielt med tanke på kirkebranner. Dette skjedde etter forslag fra Økokrim, som har hånd om kulturminnekriminalitet. Etter meldingene om de nye brannene, vil Økokrim nå vurdere å foreslå at strafferammene økes ytterligere. Til Drammens Tidende og Buskerud Blad sier førstestatsadvokat Jørn Holme i Økokrim følgende: "Vi forslo 10 år sist, men fikk bare gjennomslag for 6 år". Forslaget kom etter bølgen av kirkebranner frem til 1995. Nå ser kirkebrannene ut til å blomstre opp igjen, og Økokrim vil derfor vurdere å gjenta forslaget om 10 års strafferamme.

Man vil anta at det vil ha en preventiv virkning om statsråden raskt tar initiativet til en økning av strafferammene.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved lov 23. januar 1998 nr. 9 ble straffeloven § 292 om grovt skadeverk endret. Strafferammen ble hevet fra fengsel i 4 år til fengsel i 6 år. Lovendringen var generell, men formålet var å kunne idømme strengere straffer for kirkebranner.

Under forberedelsen av lovendringen ble det vurdert om det burde innføres et eget straffalternativ med en strafferamme på fengsel i 10 år for den som ved ildebrann, sprengning eller på annen måte ødelegger eller volder betydelig skade på kirke, kapell, bedehus eller annen bygning som for allmennheten eller en bestemt krets har historisk, nasjonal eller religiøs verdi. Forslaget, som var fremmet av Økokrim, ble ikke fulgt opp. Riksadvokaten ga uttrykk for at forslaget ville reise spørsmål om forholdet til straffeloven kapittel 14 om allmennfarlige forbrytelser. Riksadvokaten mente samtidig at man burde foreta en generell gjennomgåelse av forholdet mellom allmennfarlige forbrytelser og økonomiske forbrytelser, og at dette var en naturlig oppgave for Straffelovkommisjonen.

Departementet var enig i disse vurderingene og oversendte riksadvokatens forslag til Straffelovkommisjonen. Justiskomiteen viste i Innst. O. nr. 13 (1997-98) til at enkelte høringsinstanser mente at departementets forslag ikke gikk langt nok. Men også komiteen mente at det var riktig å avvente Straffelovkommisjonens syn før det eventuelt gjøres ytterligere endringer i strafferammen.

Riksadvokaten har 12. november 1999 opplyst til departementet at han ikke ser noen grunn til å endre strafferammene for kirkebranner nå. Man bør se an virkningene av endringen i § 292 før man eventuelt vurderer ytterligere endringer. Dette er jeg enig i. Jeg vil derfor ikke foreslå noen lovendring nå.