Skriftlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:52 (1999-2000)
Innlevert: 11.11.1999
Sendt: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av finansminister Gudmund Restad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Stabburet Gimsøy´s produkter Fun Light og Gøy er høykonsentrerte produkter som konkurrer med råsaft i markedet for typiske husholdningsprodukter. Fun Light og Gøy er i motsetning til råsaft ikke foreslått fritatt for emballasjeavgift.
Hva er begrunnelsen for og konsekvensen av dette for Stabburet Gimsøys produkter?

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: I St.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte-, avgifts- og tollvedtak har departementet foreslått å innføre endringer i avgiftssystemet for drikkevareemballasje. Det er foreslått at drikke som ernæringsmessig hører til det daglige kosthold og som primært drikkes hjemme i husholdningene, skal være fritatt for miljøavgift. Øvrige drikkevarer vil etter forslaget bli belastet avgift.

Engangsemballasje for drikkevarer ilegges grunnavgift og miljøavgift. Fritaket for råsaft mv. gjelder kun for miljøavgiften, og drikkevarer av denne typen som blir tappet på engangsemballasje vil fortsatt bli ilagt grunnavgift.

Fritaket for råsaft mv. er foreslått knyttet til produktavgiften på kullsyrefrie, alkoholfrie drikkevarer. Dette innebærer at produkter som er fritatt for produktavgift, for eksempel juice, melk, råsaft og saftkonsentrat, også vil være fritatt for miljøavgift. Fritaket vil imidlertid ikke gjelde konsentrerte leskedrikker som "Gøy" og "Fun Light".

At fritaket for produktavgift og miljøavgift er sammenfallende, innebærer at grensene for avgiftsplikt-/fritak allerede er trukket opp i praksis og dermed er innarbeidet både hos de avgiftspliktige og avgiftsmyndighetene. På bakgrunn av dette anser departementet det som uheldig om fritak for produktavgift og fritak for miljøavgift ikke er sammenfallende. Departementet viser for øvrig til at et eventuelt fritak for miljøavgift for konsentrerte leskedrikker vil kunne medføre et press for å få fritak også for andre avgiftspliktige produkter (saftdrikker, squash, limonade mv.), som ut fra miljøvurderinger er ønskelig å avgiftslegge.

Konsentrerte leskedrikker som "Gøy" og "Fun Light" tappes på engangsflasker av plast. Emballasjen inngår i dag ikke i noe retursystem. Miljøavgiften graderes etter returandel. På sikt er det derfor grunn til å tro at produsentene av konsentrert leskedrikk vil ha økonomisk motiv til å bli med i Resirk og på denne måten redusere miljøavgiften for sine produkter. Resirk har i dag en godkjent returandel på 95 pst. for PET (plast). Dette innebærer at drikkevareemballasje av plast som inngår i dette retursystemet ikke belastes miljøavgift. Det knytter seg overgangskostnader, bl.a. i form av merking av flasker mv., til å gå med i Resirk. I dag er avgiften på produkter som "Gøy" og "Fun Light" 0,34 kroner pr. enhet. Regjeringens forslag innebærer en avgift på 2,40 kroner pr. enhet. Med medlemskap i Resirk antas effektene for produsentene av innføringen av det nye avgiftssystemet for drikkevare-emballasje å bli relativt små.