Skriftlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:60 (1999-2000)
Innlevert: 22.11.1999
Sendt: 22.11.1999
Besvart: 30.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Med bakgrunn i statsrådens redegjørelse til Stortinget 20.4.99 om distrikts- og regionalpolitikken samt tidligere erfaringer med utflyttinger har Kongsvinger Ap tatt initiativ til utflytting av Statens Lånekasse. Det vises til den kompetanse som finnes i Kongsvinger på dette området, og at Høgskolen i Hedmark har etablert IKT-studier i Kongsvinger by.
Vil statsråden ta initiativ til å flytte Statens Lånekasse for utdanning til Kongsvinger?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Utflytting av statlige virksomheter har tradisjonelt vært et viktig regionalpolitisk virkemiddel. Det vil det fortsatt også være, særlig når det gjelder nyetableringer og ved større omorganiseringer. Regjeringen har derfor understreket at staten må gå foran når det gjelder å desentralisere sin virksomhet. Regjeringen har på denne bakgrunn lagt til grunn som prinsipp at nye statlige oppgaver skal lokaliseres utenfor Oslo - og fortrinnsvis i distriktene. Unntaket fra dette prinsippet skal begrunnes særskilt.

Regjeringen er nå i ferd med å utvikle en samlet lokaliseringspolitikk for statlig virksomhet. En viktig premiss for denne politikken vil være at nasjonale oppgaver kan lokaliseres til steder utenfor Oslo gjennom nye enheter eller ved å styrke regionkontorer med nasjonale oppgaver. Oppgaver med et mer avgrenset geografisk nedslagsfelt må lokaliseres slik at kompetent personale kan rekrutteres fra det stedlige arbeidsmarked, samtidig som brukernes tilgjengelighet opprettholdes så langt som råd. Målet vil være å bidra til bygging av profesjonelle fagmiljø også utenfor de større pressområdene.

Erfaringene med å legge statlige virksomheter til distriktene er gode. For eksempel har både Brønnøysundregistrene og de statlige virksomhetene i Mo i Rana vist at de både klarer å rekruttere kompetent personale og beholde dem. Det å ha en stabil arbeidsstokk over tid er svært viktig for både å kunne bygge opp et faglig miljø, og ikke minst, å utvikle det videre.

Statens lånekasse for utdanning har i dag 5 regionkontor utenfor Oslo. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets distriktspolitiske tilnærming til Statens lånekasse er at ytterligere vekst i utgangspunktet skal skje ved regionkontorene. Denne tilnærmingen har hatt som forutsetning at hovedkontoret fortsatt skal være i Oslo. Med utgangspunkt i regjeringens mål om å bygge profesjonelle fagmiljø utenfor de større pressområdene, må en kunne slå fast at KUFs strategi om at lånekassens ytterligere vekst i utgangspunktet skal skje ved regionkontorene, er i tråd med regjeringens politikk.

Jeg vil derfor ikke ta noe initiativ til å få flyttet hovedkontoret til Statens lånekasse for utdanning til Kongsvinger slik situasjonen er i dag. Jeg vil imidlertid ikke utelukke at dersom det i fremtiden oppstår en situasjon som gjør en slik vurdering naturlig, så kan en flytting kunne bli aktuell.