Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:54 (1999-2000)
Innlevert: 16.11.1999
Sendt: 17.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Personer med lese- og skrivevansker kan få innvilget rett til forlenget tid ved eksamen. I tillegg gis det i noen tilfeller mulighet til å avlegge eksamen muntlig.
I hvor stor grad er det opp til den enkelte skole fritt å bestemme og begrunne eksamensform og finnes det ankemulighet, og mener statsråden det er behov for klarere regler og nye eksamensformer for denne gruppen?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Prinsippene for særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen for elever og privatister som ut fra en sakkyndig vurdering kan dokumentere at de har særskilt behov for slik tilrettelegging, er nedfelt i retningslinjer gitt av Statens Utdanningskontor, Oslo og Akershus, Eksamenssekretariatet (SUOA-E). Dette gjelder for eksempel elever med lese- og skrivevansker.

Av hensyn til kvalitetssikring av opplæringen og sentralgitt eksamen, må den enkelte skole forholde seg til nevnte retningslinjer ved tilrettelegging for den enkelte elev/privatist.

Det er heller ikke aktuelt å endre eksamensoppgaver til sentralt gitt eksamen for å kompensere for eventuelle lærevansker. Det er forholdene omkring eksamen som skal tilrettelegges.

De tiltakene som blir satt i verk, må til enhver tid være slik at de er tilpasset den enkelte elevs/privatists behov, og være egnet til å utlikne elevens/privatistens problem så langt som mulig. Tiltakene må være slik at elev/privatist med særskilt behov får anledning til å dokumentere grad av måloppnåelse, men likevel ikke så omfattende at elev/privatist får ekstra fordeler i sammenlikning med de andre elevene som ikke får særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Tilretteleggingen må ligge innenfor de tiltak som er nevnt i rundskrivet fra SUOA-E. Det er oppfordring om å skille behovene for tilrettelegging i de ulike fasene av eksamen. Det kan handle om å hjelpe til oppfatte ordlyden i oppgaveteksten, hjelp til gjennomføring av oppgaven, og valg av alternativ eksamensform. Eksamen som har til hensikt å prøve ut muntlige eller skriftlige ferdigheter, kan ikke i sin helhet erstattes med andre eksamensformer. Innholdskomponenter i faget kan imidlertid tillates avlagt i annen form.

Departementet har ved flere anledninger, senest i skriv 02.09.99, oppfordret skolene til tidlig å informere elevene om hvilke muligheter de har for tilrettelegging ved eksamen. Departementet har vist til at skolene gjennom året må finne fram til den tilretteleggingen som best tjener eleven ut fra elevens spesielle behov, slik at eksamenssituasjonen blir best mulig, og eleven får vist sin kompetanse.

Tilsvarende oppfordring er gitt til fylkeskommunene når de kunngjør oppmelding til privatisteksamen om anledning for privatister for tilrettelegging ved eksamen.

Elever/privatister som mener de har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, har rett til å få dette vurdert av skolen. Det er rektor ved den enkelte skole som etter søknad fra elev/privatist avgjør om det er grunnlag for tilrettelegging og hvilke tiltak som skal settes i verk. Søknaden skal være dokumentert med sakkyndig uttalelse.

Vedtak om tilrettelegging er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages til fylkeskommunen i samsvar med reglene i nevnte lov.

Departementet arbeider med en gjennomgang av forskrifter til opplæringslova, herunder bestemmelser vedrørende eksamen og vurdering. Behovet for endringer av retningslinjene for tilrettelegging av eksamen og prøver, vil bli vurdert på vanlig måte.