Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:61 (1999-2000)
Innlevert: 22.11.1999
Sendt: 22.11.1999
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 10.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I rengjøringsbransjen finnes bedrifter som er useriøse. Skatteunndragelse, dårlige lønns- og arbeidsforhold og dårlig miljømessing håndtering av kjemikalier kan forekomme. Skattedirektøren hevder i vedlagt brev av 28 mai -98 at dette dreier seg om over ½ milliard og at dette ikke forekommer i bedrifter godkjent gjennom Ren Utvikling.
Når vil statsråden sørge for at krav om godkjenning fra Ren Utvikling stilles til alle rengjøringsbedrifter staten benytter?


Vedlegg til spørsmål:

Brev fra Skattedirektoratet til Karin Andersen. Referanse: 98/05626. Datert 28. mai 1998.
REN UTVIKLNGS ROLLE I BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID

Skattedirektoratet har i lengre tid vært oppmerksom på omfanget av svart arbeid i renholdsbransjen. Fordi lønn og sosiale kostnader er den dominerende kostnadsfaktoren, er bransjen minst like utsatt for svart arbeid som andre næringer eller deler av næringer som er dominert av små og mellomstore bedrifter. Det vil si at man kan anta at omfanget av svart arbeid tilsvarer minst en fjerdeldel av omsetningen, i den delen av næringen som består av små og mellomstore bedrifter.

I 1996 ble en evaluering av utviklingen mht. til svart arbeid i renholdsbransjen gjennomført på oppdrag av Skattedirektoratet av firmaet Arthur Andersen. Evalueringen bekrefter at det er klare indikasjoner på betydelig svart omsetning i bransjen. Det er stor usikkerhet knyttet til det reelle antall virksomheter i bransjen: over 2600 bedrifter er registrert som renholdsvirksomheter under bransjekoden 74700 i merverdiavgiftsantallet. Evalueringen tyder på at det reelle antall virksomheter som skulle vært registrert er mye høyere. Utbredt bruk av deltidsarbeidere, og det faktum at mange personer arbeider for flere arbeidsgivere, dels som ansatte og dels som kontraktører, vanskeliggjør tallfestingen.
Skattedirektoratet har på basis av den evaluering satt i gang et kontrollprosjekt i renholdsbransjen, med nye metoder som er nå under utprøving i Akershus fylke.

Den oppgitte omsetningen var i 1996 på ca. 3,5 mrd kr. (økning i 1997: ca. 10%). Ca. 2,4 mrd av den totale oppgitte omsetning på ca. 3,5 mrd kom fra små og mellomstore bedrifter. I underkant av 2 mrd kroner kom fra små og mellomstore bedrifter som ikke var godkjent av Ren Utvikling. Legger man til grunn at minst en fjerdedel av omsetningen i disse virksomhetene er svart er det lite sannsynlig at omfanget av svart omsetning i bransjen ligger under en halv milliard kroner.

Vi kjenner til arbeidet som er utført av stiftelsen Ren Utvikling, både i forbindelse med godkjenningsordningen og mer generelt. Stiftelsen Ren Utvikling har hatt løpende kontrakter med aktuelle fylkesskattekontor, noe som har videre medvirket til å redusere omfanget av svart arbeid. Vi regner det som svært usannsynlig at det finnes noen skatteunndragelser av et slikt omfang som nevnt ovenfor, i Ren Utvikling-godkjente bedrifter.

Skatteetaten kan ikke utføre den type kontroll som Stiftelsen Ren Utvikling gjennomfører i forbindelse med godkjenning av virksomheter. Det er heller ikke praktisk mulig å kontrollere alle disse bedriftene gjennom bokettersyn. Arbeidet som Stiftelsen Ren Utvikling utfører, og bransjens engasjement generelt, er m.a.o. et helt avgjørende bidrag for å få redusert omfanget av svart arbeid og andre skatteunndragelser i bransjen.

Ordningen med Ren Uvikling-godkjenning er imidlertid bare effektiv dersom kravet om godkjenning stilles av de som kjøper renholdstjenester. Skattedirektoratet har derfor i det samarbeidet som er avtalt med Kommunenes Sentralforbund, LO og NHO mot svart økonomi, bl.a. avtalt at "Partene vil fortsette å samarbeide for at offentlige institusjoner og private bedrifter kvalitetssikrer sine innkjøp i forhold til useriøse leverandører, bl.a. ved å benytte skatteattest og eventuelt bransjeordninger som Ren Utvikling-godkjenning i Renholdsbransjen."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Innledningsvis vil jeg understreke at jeg stiller meg meget positiv til det samarbeidet som er utført mellom offentlig og privat sektor gjennom stiftelsen Ren Utvikling. Jeg har også tro på at Ren Utvikling i fremtiden vil bidra til å heve standarden innen rengjøringsbransjen, hvilket er årsaken til at Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt til finansieringen så langt med til sammen ca. 4 mill. kroner.

For å få bukt med de useriøse aktørene i renholdsbransjen er det viktig at de renholdsbedrifter som inngår kontrakt med statlige virksomheter har ordnede forhold. Useriøse bedrifter som for eksempel underbyr på pris fordi de ikke opererer i henhold til regelverket, skal ikke ha fordeler som følge av dette

Når det gjelder spørsmålet om å bruke Ren Utvikling ved statlige innkjøp av renholdstjenester, er dette langt på vei fulgt opp i regjeringens beslutning av 27. august 1998, hvor det heter "Regjeringen følger opp intensjonene bak prosjektet Ren Utvikling ved at alle statsråder instruerer sitt eget departement og underliggende etater så langt det er mulig å kjøpe renholdstjenester fra godkjente virksomheter eller virksomheter som kan fremlegge skatteattest og HMS egenerklæring".

Vedtaket innebærer at skatteattest og HMS-egenerklæring kan benyttes istedenfor godkjennelse fra Ren Utvikling. Dette kan begrunnes ut fra flere forhold.

Regjeringen ønsker å følge opp forslaget i Ot. prp nr 71 (1997-98) om ny lov om offentlige anskaffelser, hvor det legges et grunnlag for forenkling og bedrede rammevilkår for ensartede regler for alle offentlige anskaffelser. I nevnte Odelstingsproposisjon er det, etter en avveining mellom ulike hensyn, tatt stilling til dokumentasjon når det gjelder overholdelse av skatteforpliktelser, samt overholdelse av regelverket om helse, miljø og sikkerhet for ansatte.

En slik dokumentasjon ivaretar de behov som er til stede for å avgjøre om virksomheten overholder sine skatteforpliktelser, samtidig som virksomheten også må avgi en erklæring på at virksomheten overholder de forpliktelser som gjelder overfor ansatte. Det har videre vært en målsetning for Regjeringen at de krav som stilles skal være forenlig med målsettingen om mer effektive offentlige anskaffelser.

For øvrig vil et krav om godkjennelse fra Ren Utvikling for å kunne selge renholdstjenester til staten, være problematisk i forhold til EØS- reglene på området.

Jeg vil avslutningsvis nevne at statlige virksomheter kan stille krav til kvalifikasjoner hos leverandørene i konkurransen om statlige rengjøringskontrakter. I denne sammenheng vil en godkjennelse av virksomheten fra Ren Utvikling, støtte opp om den dokumentasjonen som kreves fra leverandørene og tjene som et kvalitetsstempel på virksomheten.