Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:59 (1999-2000)
Innlevert: 19.11.1999
Sendt: 19.11.1999
Besvart: 26.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Nationen torsdag 18 november hevder forskningssjef Lars Østby i Statistisk Sentralbyrå at sentrumsregjeringens anstrengelser for å snu flyttestrømmen fra bygden inn til byene er nytteløs. Dette kan synes å være et brutalt slag i ansiktet på regjeringens distriktspolitiske ambisjoner.
Hva er så regjeringens vurdering av denne uttalelsen og det fremskrivingsalternativet for befolkningsutviklingen i kommunene som presenteres i Nationen i denne sammenheng?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Lars Østby i Statistisk Sentralbyrå (SSB) hevder, i Nationen 18. november, at byene vil vinne det norske folk og at sentraliseringen vil fortsette enten vi vil eller ikke. Etter min mening tegner Østby et for dystert bilde av distriktenes framtid. Som kjent er det vanskelig å spå om framtiden. Befolkningsfremskrivninger langt fram i tid, som Østby presenterer, er svært usikre. For øvrig er det et poeng at SSBs oversikt over sannsynlig befolkningsutvikling i norske kommuner faktisk viser at mange distriktskommuner kan forvente økning eller stabilt folketall de neste 10 årene. Når dette er sagt, legger jeg ikke skjul på at dagens befolkningsutvikling i distriktene er en utfordring.

Selv om mye i samfunnet er vanskelig å endre, er det klart at for eksempel sentraliseringen påvirkes av den politikk som føres. Dagens regjering har satt seg krevende mål, og vi har både evne og vilje til å gjennomføre det vi mener er nødvendig for å få til en positiv utvikling i distriktene. Ett eksempel i denne sammenheng er utlokalisering av statlige oppgaver som vil danne grunnlag for utvikling av flere interessante arbeidsplasser i distriktene. Arbeidet med å opprette næringshager er et annet eksempel. Det er liten tvil om at næringshagene både vil gi tilgang på spennende arbeidsplasser, samt faglige og sosiale arbeidsmiljø.

Videre er det en viktig distriktspolitisk oppgave å sørge for at alle husstander, bedrifter og offentlige virksomheter kan gjøre seg nytte av moderne teknologier og tjenester. Med dette som utgangspunkt har jeg satt ned en rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten som skal gi innspill og bidra med kunnskap om strukturelle aspekt ved infrastruktur for digitale tjenester i et distriktspolitisk lys.

Framtidens konkurransefortrinn er kompetanse. Den kommune og det næringsliv som ikke er i stand til å tiltrekke seg høyt utdannede vil på sikt bli taperne. Selv om mye må skje ved hjelp av lokale midler og krefter, er vi innforstått med at det offentlige må bidra. Vi har mange programsatsinger på dette området, blant annet SMB-Kompetanse. SMB-Kompetanse er et program som kobler universitets-/høgskolekandidater og små og mellomstore bedrifter gjennom konkrete bedriftsprosjekter.

Virkemidlene og programsatsingene er som sagt mange. Likevel er de bare et supplement til den omfattende distriktspolitiske satsingen som skjer innenfor andre politikkområder som for eksempel landbruk, fiskeri, utdanning og samferdsel.

Jeg ser positivt på distriktenes muligheter i framtiden. Moter og trender skifter. Jeg tror de vil skifte igjen til fordel for distriktene. Ifølge en omfattende EU-undersøkelse er det et grunnleggende verdiskifte i gang hos det moderne mennesket. Mykere verdier vil av mange i framtiden bli prioritert framfor karriere. Her har distriktene mye å tilby.

Til dem som hevder at tiltak og virkemidler ikke hjelper vil jeg si - de tar feil. Evalueringer av de distriktspolitiske virkemidlene har vist at virkemidlene har hatt tilsiktet effekt. Uten virkemidlene ville med andre ord situasjonen ha vært verre. For dagens regjering er det et mål at folk skal ha frihet til å bo der de ønsker. Hvis man aksepterer et slikt syn og i tillegg erkjenner at det har en verdi i seg selv at hele landet tas i bruk, må vi også være villig til å bidra med økonomisk støtte.