Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:64 (1999-2000)
Innlevert: 23.11.1999
Sendt: 23.11.1999
Besvart: 29.11.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Norsk Hydro planlegger å bygge en aluminiumsfabrikk på Island, med kraft fra et vannkraftverk, Fljotdalur. Vannkraft-verket er hittil ikke underlagt en miljøkonsekvensanalyse, til tross for at det vil ligge i et unikt våtmarksområde.
Anser næringsministeren at det er uproblematisk at NH er involvert i et så kontroversielt prosjekt, og hva vil ministeren gjøre for at det blir foretatt en miljøkonsekvensanalyse for kraftverket?

Begrunnelse

Vannkraftverket ligger nord for Vatnajøkul. Kraftverket vil oversvømme 44 km² våtmark, Eyjabakkar, et område som er unikt både på Island og i Europa. Det vil ødelegge landskapet, jords-monnet, det økologiske samspillet blant arter som lever i området i dag, påvirke overflatevannet og planter som vokser der. Området er meget attraktivt som turistområde i dag.
Islandsk lov krever at demninger større enn 3 km² skal underlegges en miljøkonsekvensutredning. Dammen til Fljotdalur blir som kjent 44 km². Det samme gjelder kraftlinjene som er planlagt for prosjektet. Her er grensene 33 kV - for Fljotdalur skal det trekkes to kraftlinjer, en på 220 kV og 132 kV. Det samme gjelder selvfølgelig veier inn i området, selve demningene, bygg og lignende. Det er med andre ord ingen tvil om at det skulle vært foretatt en miljøkonsekvens-utredning.
I disse dager er det en diskusjon på Island om en grundig undersøkelse av de miljømessige sidene ved kraftverket skal utføres i henhold til islandsk lov eller ei. Denne debatten foregår dels i Alltinget, dels i mediene, og representanter for Norsk Hydro har deltatt i debatten gjennom intervjuer i store islandske aviser. Bedriftens uttalelser til pressen bærer preg av svakt skjulte trusler om å avlyse sine planer dersom man går inn for en konsekvensutredning.
Dette skyldes i hovedsak at sjansen for at analysen vil kunne gjøre bygging av kraftverket enten umulig eller ulønnsomt, ved at avdekking av store miljøskader ville kreve enten en mindre utgave av kraftverket, eller store tiltak for å redusere skadene.
Hydros vurdering synes å bære preg av at ingen andre alternativer til vannkraftverket finnes. Ironisk nok er det nylig presentert en rapport som viser alternativ kraftkilde. I rapporten fra Det nasjonale energibyrået ble det påpekt at det finnes potensial til et geotermisk anlegg i områdene Krafla, Námafjall, Öxarfjördur og Theistareykir. Et slik geotermisk anlegg med dampturbiner ville kunne stå ferdig i 2003 og produsere så mye som 1.600 gWh årlig. Til sammenligning skal det planlagte vannkraftverket produsere kun 1.250 gWh årlig.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Ved forvaltningen av statens eierinteresser legger nærings- og handelsdepartementet vekt på å følge aksjelovens bestemmelser om kompetansefordelingen mellom aksjeselskapers organer.

Ledelsen av Norsk Hydros forretningsmessige virksomhet hører under selskapets styre og administrerende direktør. Staten utøver som aksjonær hovedsakelig sine eierinteresser gjennom deltakelse på generalforsamlingen.

Hydros engasjement på Island er en del av selskapets forretningsmessige virksomhet. Det er ikke naturlig for generalforsamlingen å gripe inn i konkrete fremgangsmåter eller beslutninger i denne saken.

Jeg vil imidlertid som aksjonær naturligvis være opptatt av at et selskap som Norsk Hydro i sin virksomhet ivaretar miljøhensyn på en forsvarlig måte. Jeg forventer at Hydro følger de miljøbestemmelser som gjelder for selskapets virksomhet i alle de land hvor selskapet er engasjert, og vet at selskapets ledelse er sterkt opptatt av slike spørsmål.

Hydro opplyser at det planlagte aluminiumsverket har vært underlagt en miljøkonsevensanalyse, utført av et kommunalt islandsk selskap. Analysen er utarbeidet med bistand av islandske og norske fagfolk. Den viser at aluminiumsverket, blant annet ved å ta i bruk dagens mest avanserte renseteknologi, vil tilfredsstille alle islandske og internasjonale miljøkrav.

Aluminiumsverket skal forsynes med kraft hovedsakelig fra et nytt vannkraftverk, Fljotsdalsvirkjun, samt fra et geotermisk kraftverk nord på Island. Det nasjonale islandske kraftselskapet Landsvirkjun vil bygge, eie og drive vannkraftverket. Norsk Hydro er ikke direkte involvert i vannkraftutbyggingen.

Dette kraftverket ble besluttet utbygget tidlig på 1980-tallet. Utbyggingen ble påbegynt i 1991, etter tillatelse fra det islandske Alltinget. På grunn av at en planlagt industrietablering den gang likevel ikke fant sted, stanset utbyggingen opp.

Den islandske regjering har i disse dager tatt skritt med sikte på å få Alltingets bekreftelse på at den påbegynte utbygging av kraftverket kan fortsette. Regjeringen legger til grunn at utbyggingstillatelsen som ble gitt av Alltinget i 1991 ikke er tidsbegrenset, men fortsatt står ved lag. Den islandske loven om miljøkonsekvens-analyse ble vedtatt i 1993, og er ikke gitt tilbakevirkende kraft. Regjeringen mener at kravet om miljøkonsekvensanalyse derfor ikke berører dette kraftverkprosjektet. Denne oppfatningen har vist seg å være kontroversiell.

Det foreligger en utredning av konsekvensene av kraftverkprosjektet. Denne er utført av Landsvirkjun. Utredningens konklusjon er at prosjektet bør realiseres. Prosjektets kritikere har imidlertid anført at det er fare for at denne rapporten ikke gir en uavhengig og upartisk vurdering, fordi den er utført av utbyggen. Rapporten er oversendt Alltinget.

Det må i denne saken, etter mitt syn, være de islandske myndigheters egen oppgave å bestemme hvordan den skal behandles. Utbyggingsspørsmålet vil som nevnt også drøftes i Alltinget. Hydro vil forholde seg til de beslutninger som islandske myndig-heter tar. Hydro vil også, før en endelig investeringsbeslutning fattes, vurdere alle sider ved dette prosjektet, inkludert det planlagte vannkraftverket.

Jeg ser for øvrig naturligvis ingen problemer i at Norsk Hydro engasjerer seg i et prosjekt hos vår nordiske nabo Island.