Skriftlig spørsmål fra Inga Balstad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:66 (1999-2000)
Innlevert: 24.11.1999
Sendt: 25.11.1999
Besvart: 30.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inga Balstad (A)

Spørsmål

Inga Balstad (A): I Sør-Trøndelag skal en videregående skole bygges og drives i "partnerskap" med næringslivet. Prosjektet vil bety mye for utviklinga i videregående skole. To parter med nokså ulike arbeidsmiljøer må her arbeide langt tettere sammen enn de gjør i dag, men gjennom et slikt prosjekt må begge miljøer tilpasse seg den andre samarbeidspartneren.
Vil statsråden bidra til en følgeforskning på hvilke virkninger dette vil ha på arbeidsmiljøet i skolen?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til det omtalte prosjektet i Sør-Trøndelag, med sikte på å bygge og drive en videregående skole i samarbeid mellom fylkeskommunen og næringslivet.

La det med en gang være sagt at jeg er opptatt av å bidra til at fylkeskommunene kan planlegge og utvikle sitt tilbud innenfor videregående opplæring på en slik måte at opplæringsmiljøet for alle elever kan bli optimalt. Når det gjelder utforming og lokalisering av skolebygg, har jeg merket meg at mange fylkeskommuner er i ferd med å tenke nytt. Det er gledelig å registrere at Sør-Trøndelag fylkeskommune er blant disse.

Når det gjelder kvaliteten på skolebygg, driften av disse og virkninger for læringsmiljøet, er det - som kjent - et fylkeskommunalt ansvar. For å kunne vite mer om hvordan skoler og lærebedrifter utvikler og endrer seg er det derfor lagt opp til et system for skole- og bedriftsbasert vurdering. Det naturlige vil derfor være at Sør-Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med de involverte parter i det aktuelle byggeprosjektet legger til rette arbeidet med å vurdere virkninger av samlokaliseringen på arbeidsmiljøet i den planlagte skolen.

Fra departementets side tas det derfor ikke sikte på å bidra til en særskilt følgeforskning knyttet til dette konkrete utbyggingsprosjektet.