Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:67 (1999-2000)
Innlevert: 25.11.1999
Sendt: 26.11.1999
Besvart: 03.12.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til artikkel i avisen Nordlys 19.11.99 der det blir foreslått at jegere med ønske om ekstremopplevelser i naturen skal kunne jakte på rovdyr mot at det betales høye summer for denne muligheten. Hvordan vil Statsråden stille seg til å la jegere med ønske om spesielle villmarksopplevelser jakte på rovdyr i Norge mot at de betaler for dette?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Departementet gikk i St. meld. nr 35 (1996-97) Om rovviltforvalting inn for at lisensjakt skulle kunne knyttes til grunneierretten. Stortinget gikk imidlertid ved sin behandling av meldinga, jf Innst. S. nr 301 (1996-97), inn for at jakt på store rovdyr ikke skal knyttes til grunneierretten. Stortingets flertall advarte i den forbindelse mot en kommersialisering av rovdyrjakt.

Dagens situasjon er at gaupe er en jaktbar art med fastsatt jakttid i medhold av viltlovens § 9. Denne jakta er knyttet til grunneierretten, jf viltlovens § 27. Dette innebærer at det er opp til grunneieren å bestemme hvem som skal få jakte på gaupe, herunder også pris.

Bjørn, jerv og ulv kan bare felles etter særskilt fellingstillatelse gitt av myndighetene. Dette innebærer at grunneier ikke kan kreve betaling som for ordinær jakt.

Jeg legger stor vekt på å følge opp Stortingets retningslinjer for rovviltforvaltningen og har derfor kommentert spørsmålet om jaktrett på store rovdyr i forslaget til endringer i viltloven, som nå er ute til høring. I forslaget går departementet inn for at skillet mellom jaktbare arter og ikke jaktbare arter opprettholdes i forholdet til grunneierretten. Lovendringen vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen, og spørsmålet om jakt på store rovdyr mot betaling vil bli nærmere drøftet i den forbindelse.