Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:70 (1999-2000)
Innlevert: 26.11.1999
Sendt: 29.11.1999
Besvart: 06.12.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Gjennom media har det blitt reist flere spørsmål omkring Raufoss ASA og dumping av metallavfall og ammunisjon i Mjøsa i perioden 1945 til slutten av 1960-tallet.
Oppfatter miljøvernministeren dumpingen av metallavfall og ammunisjon i Mjøsa som noen trussel for miljøet i Mjøsa, og hva vil i så fall bli gjort fra myndighetenes side?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Jeg er opptatt av at de nødvendige undersøkelser blir igangsatt så snart som mulig for å bringe klarhet i hva som har skjedd i denne saken, slik av vi kan vurdere eventuelle konsekvenser og om det er behov for å iverksette tiltak. Det første som bør skje er derfor at det igangsettes en nærmere kartlegging av omfanget av denne aktiviteten, samt mengde og type avfall som er blitt dumpet, slik at det kan vurderes om dette kan utgjøre noen trussel mot miljøet i Mjøsa.

Jeg er gjort kjent med at det allerede har vært avholdt et møte i Gjøvik kommune mellom representanter fra kommunen, fylkesmannen i Oppland, Raufoss ammunisjonsfabrikk, Forsvaret og Politiet. Etter dette har fylkesmannen i Oppland bedt både Raufoss ASA og Forsvaret v/distriktskommando Østlandet om at det blir igangsatt en kartlegging av mengder og typer avfall som er dumpet, samt en vurdering av både sikkerhets- og evt. miljø- og helserisiko som dumpingen kan medføre.

Statens forurensningstilsyn er også i gang med å gjennomgå hele saken, og det vil kunne bli aktuelt å pålegge bedriften å lage en tiltaksplan for opprydding på grunnlag av de forhold som kommer frem under denne kartleggingen. Det må likevel sies at det fortsatt gjenstår å klargjøre nærmere både hva som har skjedd og ansvarsforholdene, i og med at dumpingen har funnet sted for flere tiår siden.