Skriftlig spørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:72 (1999-2000)
Innlevert: 29.11.1999
Sendt: 30.11.1999
Besvart: 07.12.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge oppslag i media som har menneskerettighetsforkjempere i Hong Kong som kilde, har kinesiske myndigheter arrestert 35 792 medlemmer av bevegelsen Falun Gong siden den ble forbudt for fire måneder siden. Hva er utenriksministerens vurdering av disse arrestasjonene og hva har den norske Regjering gjort i sakens anledning, har dette for eksempel vært tema i norske myndigheters dialog med Kina?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: La meg først slå fast at jeg anser menneskerettighetsdialogen vi fører med Kina som meget viktig. Den gir oss grunnlag for stadig tettere drøftinger av aktuelle menneskerettslige spørsmål, og den åpner også for flere praktiske muligheter til å fremme utvikling av menneskerettighetene i Kina. Sett over tid er det ingen tvil om at kinesiske myndigheter har vist evne og vilje til å styrke rettsstaten og til særlig å bedre respekten for økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Det er også gjort fremskritt når det gjelder sivile og politiske rettigheter, samt internasjonale forpliktelser.Samtidig har vi sett flere negative utviklingstrekk det siste året. Tilstramninger har funnet sted overfor kristne og andre religiøse bevegelser, såvel som politiske opposisjonelle og representanter for minoritetsgrupper. De kinesiske myndighetenes kampanje mot bevegelsen Falun Gong er blitt viet stor oppmerksomhet i media, men er bare en del av et større bilde. Det blir begått brudd på ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og religionsfriheten, prinsipper som alle står nedfelt i Kinas grunnlov. Omfattende lovarbeid er gjennomført, men håndhevelsen er mangelfull. Dette gir grunn til sterk bekymring.

Kinas grunnlov garanterer religionsfrihet, men religionsutøvelsen er gjenstand for grundig kontroll. Mens den offisielt godkjente kristne kirken blir tolerert av myndighetene, har omfattende religiøse folkelige bevegelser blant protestanter, katolikker og muslimer vært utsatt for aksjoner. En rekke kristne ledere for "husmenigheter" er også blitt arrestert det siste året. Den norske ambassaden i Beijing har tatt opp dette i sine samtaler med kinesiske myndigheter og gitt uttrykk for vår bekymring.

Også i Tibet har det skjedd en negativ utvikling som har gitt seg utslag i brudd på menneskerettighetene.

Propaganda-kampanjen mot Falun Gong er trolig den mest omfattende siden 1989. Bevegelsen, som ble dannet i 1992 av kineseren Li Hongzhi, kom for alvor i myndighetenes søkelys etter en storstilt demonstrasjon utenfor Zhongnanhai (hovedkvarter for parti og regjering) 25. april i år, der 10.000 medlemmer deltok i en fredelig markering.

Det er riktig som representanten Dag Danielsen påpeker at det har vært foretatt omfattende arrestasjoner av medlemmer av Falun Gong siden den ble definert som en samfunnsødeleggende sekt og forbudt 22. juli d.å. Det er vanskelig å fastslå hvor mange som holdes i forvaring. Med unntak av sentrale ledere er det store flertallet av de arresterte sluppet fri etter å ha gjennomgått en form for omskoleringsprosess. Et stort antall tidligere tilhengere har deretter gått ut offentlig med "selvkritikk" og sagt at organisasjonen sprer overtro, farer med svindel og ødelegger folks helse.

Vår menneskerettighetsdialog med Kina gir oss et godt grunnlag for å ta opp situasjonen for Falun Gong. Bare en uke etter at bevegelsen ble forbudt uttrykte Utenriksdepartementets menneskerettighetsrådgiver sin dype bekymring i forbindelse med et symposium i Kina, der det også ble redegjort for situasjonen sett med kinesiske myndigheters øyne. Saken har ellers vært tatt opp gjentatte ganger, for eksempel under utenriksminister Tangs besøk i Oslo i mars 1999, under den årlige rundebordskonferansen i Oslo i juni og sist under Shanghais partisekretær Huang Jus besøk i Norge i oktober. Regjeringen vil følge nøye med i den videre utviklingen i saken.