Skriftlig spørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:73 (1999-2000)
Innlevert: 30.11.1999
Sendt: 01.12.1999
Besvart: 06.12.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge opplysninger i media vurderes voksenopplæringstilbudet i norsk på kveldstid for innvandrere ved Rosenhoff Voksenopplæringssenter i Oslo nedlagt, på grunn av at Oslo kommune ikke får dekket kostnadene fra staten. Norskopplæring er et meget viktig integreringstiltak. Det opplyses i media at Utdanningsdepartementet heller ikke har satt av penger til å sikre denne undervisningen til neste år. Hva akter statsråden å foreta seg med saken for å sikre at undervisningen fortsetter?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Representanten Dag Danielsen spør om hva jeg vil foreta meg for at kveldsundervisningen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere ved Rosenhoff Voksenopplæringssenter skal kunne fortsette. Det blir opplyst at årsaken til innskrenkningen er at statstilskuddet ikke dekker kommunenes utgifter.

Kommunenes utgifter til norskopplæring blir hvert år kartlagt i et utvalg kommuner. Kartleggingen gjennomføres av Beregningsutvalget som består av representanter fra stat, kommuner og Kommunenes Sentralforbund. Den siste kartleggingen som gjaldt 1998, er presentert i sluttrapport fra Beregningsutvalget i mai 1999. Oslo kommune var en av utvalgskommunene i 1998.

Beregningsutvalgets opererer med to utgiftsbegrep: statens og kommunenes. Staten forutsetter at tilskuddet til norskopplæring ikke skal dekke utgifter til husleie/bygningsrelaterte utgifter, jf forutsetningen i voksenopplæringsloven § 21 om at kommunene skal stille lokaler til disposisjon for voksenopplæring. Kommunene forutsetter at statstilskuddet skal dekke utgifter til lokaler.

Statstilskuddet til Oslo kommune var i 1998 kr 532 pr undervisningstime. Beregningsutvalgets rapport viser at utgiftene var kr 497 pr undervisningstime med utgangspunkt i statens utgiftsbegrep og kr 594 med utgangspunkt i kommunenes.

Resultatene fra Beregningsutvalgets kartlegging i 1998 indikerer at Oslo kommune med et stort antall deltakere kan ha stordriftsfordeler, fordi kommunens utgifter ligger under det faktiske tilskuddet når en legger statens utgiftsbegrep til grunn. På grunnlag av foreliggende informasjon i denne saken kan jeg ikke se at det er grunnlag for handling i forhold til Oslo kommune. Innenfor rammen av det kommunale selvstyre et det kommunenes ansvar å tilrettelegge tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Jeg har tillit til at Oslo kommune er i stand til å ivareta dette ansvaret.

Jeg viser for øvrig til at forslag til bevilgning for 2000 på kap 254 post 60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere bygger på at opplæringen kan videreføres innenfor rammen av eksisterende regler. Forslaget forutsetter et tilskudd på kr 335 pr undervisningstime og et tillegg på kr 16 pr deltaker pr time, det vil si en videreføring av tilskuddssatsene i 1999.