Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:74 (1999-2000)
Innlevert: 30.11.1999
Sendt: 01.12.1999
Besvart: 08.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Statens jernbanetilsyn har truet med å stenge Stange jernbanestasjon, hvis ikke Jernbaneverket øker sikkerheten. Slik togtabellen er nå, blir passasjerene stående mellom to tog på en smal perrong.
Kan statsråden medvirke til at Jernbaneverket gjør noe med sikkerheten på Stange stasjon?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Etter at Stange kommune hadde tatt opp saken, ga Statens Jernbanetilsyn 26. oktober 1999 Jernbaneverket pålegg om å iverksette tiltak for å bedre sikkerheten ved Stange stasjon.

På bakgrunn av at Jernbaneverket ikke satte i verk tiltak innen den fristen Statens tilsyn hadde satt, fattet tilsynet vedtak 1. desember 1999, og påla Jernbaneverket bl.a. å sørge for at det ikke foregår av- eller påstigning for reisende til eller fra tog i spor 2 på Stange stasjon, eller at det oppholder seg publikum på plattform 2. Jernbaneverket ble samtidig pålagt senest innen 10. desember 1999, å iverksette tiltak som ivaretar sikkerheten for publikum på Stange stasjon i tilstrekkelig grad. Vedtaket er ikke gitt oppsettende virkning.

Det er i vedtaket fra tilsynet bl.a. påpekt at forholdene ved Stange stasjon ikke er i samsvar med Jernbaneverkets egne trafikksikkerhetsbestemmelser.

Jernbaneverket har opplyst at det har fulgt opp Statens jernbanetilsyns vedtak av 1. desember 1999 ved at nordgående tog fra 2. desember 1999 ikke stanser for av- og påstigning ved Stange. Reisende til/fra Stange befordres med buss på strekningen Tangen - Stange - Hamar.

På grunn av at Jernbaneverket for sin del mener at fortsatt bruk av plattformen til spor 2 på Stange stasjon gir de reisende et akseptabelt sikkerhetsnivå, har det opplyst at det vil påklage tilsynets vedtak.

Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Statens jernbanetilsyn. Av den grunn finner jeg det riktig å avvente klagen før jeg går nærmere inn i saken.