Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:75 (1999-2000)
Innlevert: 30.11.1999
Sendt: 01.12.1999
Besvart: 07.12.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I forbindelse med avviklingen av A/S Sydvaranger gjennom omstillingsselskapet Sydvaranger ASA selges nå statens aksjeandel i selskapet. 7 Finnmarkskommuner er medbydere gjennom felleseie i selskapet Varangerkraft. St prp 62 (1995-96) og næringskomiteens innstilling til denne vektlegger tiltak på lokalsamfunnets premisser i omstillingsfasen. Vil næringsministeren vektlegge dette, og dermed ta andre hensyn enn rent økonomiske når anbudsrunden skal avgjøres?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Regjeringen gikk i St.prp. nr. 62 for 1995-96 inn for at Sydvaranger ASA avvikler sin malmbaserte virksomhet i løpet av 1996. Det ble forutsatt at selskapet selv skulle ha ansvaret for gjennomføringen av avviklingen inkludert sikring av anlegg, realisering av aktiva og dekning av utestående forpliktelser. Videre ble det lagt til grunn at statens engasjement i Sydvaranger ASA skulle opphøre innen utgangen av 1998 uten at det gis ytterligere statlige bevilgninger. Stortinget fattet 20. juni 1996 vedtak i tråd med forslaget i proposisjonen og tilrådingene fra et flertall i næringskomiteen,

jf. Innst. S. nr. 289 for 1995-96.

Arbeidet med å avvikle statens engasjement i Sydvaranger har fulgt de linjer som ble trukket opp i St.prp. nr. 62 for 1995-96. Som ledd i avviklingen er det blant annet blitt gjennomført salg av eiendeler i betydelig omfang. Dette omfatter sentralverkstedet i Bjørnevatn, administrasjonsbygget i Kirkenes, to slepebåter og alt rullende gruve-materiell. Videre er det gjennomført salg av et betydelig antall boligtomter.

I 1997, -98 og -99 har Sydvaranger utbetalt utbytte til sine aksjonærer med i alt 109 mill. kroner, hvorav 95 mill. kroner på statens aksjer. De midlene som staten har mottatt er i det alt vesentlige kommet lokalsamfunnet og tidligere ansatte ved Sydvaranger til gode gjennom bevilgninger til omstillingstiltak og førtidspensjonering.

Nærings- og handelsdepartementet har tatt kontakt med henholdsvis Landbruksdepartementet og Sør-Varanger kommune med sikte på å komme fram til løsninger for utskilling av deler av Sydvarangers grunnarealer som naturlig hører inn under offentlig eierskap. I juli 1999 ble diverse tomtearealer i Kirkenes sentrum overdratt til Sør-Varanger kommune ved bruk av statlige omstillingsmidler. Videre er Sydvaranger for tiden i forhandlinger med Statskog SF med sikte på en avtale om overføring av utmarksarealer.

Varanger Kraft AS, som er eiet av 7 kommuner i Øst-Finnmark, la 8. november 1999 fram et offentlig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Sydvaranger ASA til en pris på 104 kroner pr. aksje. Budet ble senere forhøyet til 117 kroner pr. aksje, hvilket verdsatte selskapet til i alt ca. 249 mill. kroner og statens aksjepost til ca. 217 mill. kroner.

Departementet mottok også tilbud fra Arctic Bulk Minerals AS (ABM) på kjøp av statens aksjer i Sydvaranger til en pris på 122 kroner pr. aksje, hvilket tilsvarer ca. 226 mill. kroner for hele aksjeposten. Dette budet ble imidlertid gitt med forbehold om at ABM fikk innvilget en søknad om lånefinansiering hos sin bankforbindelse.

Nærings- og handelsdepartementet aksepterte 3. desember 1999 tilbudet fra Varanger Kraft AS . Ved beslutningen ble det lagt vekt på Stortingets forutsetning om at statens engasjement i Sydvaranger skulle avvikles snarest, fortrinnsvis i 1999, og at vilkårene i Varanger Kraft's tilbud var akseptable ut fra en totalvurdering. Videre anså departementet tilbudet fra Varanger Kraft som det eneste reelle salgsalternativet som forelå på tidspunktet for beslutning, ettersom det andre tilbudet som var fremsatt var beheftet med finansieringsforbehold. Da anbudsrunden ble avgjort ble derfor statens økonomiske interesser og risikovurderinger tillagt avgjørende vekt .

Varanger Kraft AS inngikk 3. desember 1999 en avtale med Troms Kraft AS og Hafslund ASA om at de to sistnevnte selskapene på gitte betingelser kan tre inn som deleiere i Sydvaranger. Selskapene har en felles intensjon om å utvikle et nærings-samarbeid blant annet basert på kraftsektoren i regionen, og vil samarbeide om virksomhet rettet mot Nordvest-Russland.

Salget av statens aksjer i Sydvaranger er gjennomført med hjemmel i den fullmakten som Stortinget i juni 1998 gav regjeringen til å selge aksjer for inntil 500 mill. kroner under forutsetning at nedsalget kunne skje til en akseptabel pris. Fullmakten ble som kjent forlenget til 31.12.99 ved stortingsvedtak 30.11.98.