Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:78 (1999-2000)
Innlevert: 01.12.1999
Sendt: 02.12.1999
Besvart: 08.12.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Mandag 29. november skrev Oppland Arbeiderblad om en person som fikk en skade etter en operasjon utført i privat klinikk etter henvisning fra det offent-lige. Det ble søkt om erstatning i Norsk Pasientska-deerstatning, men søknaden ble avslått fordi skaden hadde oppstått ved en privat klinikk. Hvorfor er det slik når man blir henvist av det offentlige?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: På bakgrunn at et oppslag i Oppland Arbeiderblad om en kvinne som fikk sitt erstatningskrav avvist fra Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, er jeg bedt om å svare på hvorfor denne erstatningsordningen ikke også omfatter skader påført ved en privat klinikk. Det spesielle i denne saken, er at behandlingen betales av fylkeskommunen.

NPE omfatter i henhold til Regler for midlertidig ordning med pasientskadeerstatning for somatiske sykehus/poliklinikker § 1 "offentlige somatiske sykehus og deres poliklinikker". Bestemmelsen sier videre at "som offentlig sykehus regnes i denne forbindelse også privateide sykehus som omfattes av fylkeskommunale helseplaner eller som får sine driftsutgifter dekket over statsbudsjettet". Det har fra ordningen trådte i kraft i 1988 blitt lagt til grunn at behandling i private sykehus og klinikker ut over dette ikke skal omfattes av NPE-ordningen.

Begrunnelsen for denne avgrensningen mot private tilbud har vært at det offentlige ikke kan ta erstatningsansvar for behandling ved private klinikker og sykehus hvor det offentlige ikke har instruksjonsmyndighet. Det er videre lagt til grunn at den forsikringsplikt for leger som følger av legeloven § 5 i tilstrekkelig grad skal gi pasientene sikkerhet for feil som følge av uforsvarlig behandling. Kvinnen som er behandlet ved Helse- og Idrettsklinikken i Gjøvik vil således kunne rette et krav mot klinikken etter vanlige erstatningsregler, og hun vil kunne få sitt krav behandlet av forsikringsgiver for klinikken.

Jeg vil legge til at Sosial- og helsedepartementet anmodet fylkeskommunene i Rundskriv I-7/95 om å følge visse rutiner ved henvisning av ventelistepasienter til private sykehus. Fylkeskommunene ble bedt om å informere pasientene blant annet om at reglene for NPE ikke gjelder ved eventuell skade og hvilket forsikringsselskap det aktuelle private sykehuset har tegnet ansvarsforsikring i.

Regjeringen la i desember 1998 fram Ot.prp. nr. 31 (1998-99) Om lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Proposisjonen foreslår en utvidelse av anvendelses-området for NPE-ordningen, slik at private og offentlige helsetjenestetilbud vil bli omfattet av det samme regelverket. Hvis loven blir vedtatt, vil således også pasienter ved en klinikk som Helse- og Idrettsklinikken i Gjøvik bli omfattet av det samme regelverk som offentlige sykehus.