Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:87 (1999-2000)
Innlevert: 06.12.1999
Sendt: 06.12.1999
Besvart: 10.12.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med den tragiske ulykken med hurtigbåten "Sleipner" nylig er det grunn til å stille spørsmål om sikkerheten for sjøfarende, både mannskap og passasjerer. Bedriften EXOTECH utviklet i perioden 1985-87 en personlig drakt/rakettsender som ble typegodkjent i 1992. Senderen sender på VHF kanal 16. Kan statsråden tenke seg å vurdere et påbud av en slik sender ut fra sikkerhetshensyn?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Sjøfartsdirektoratet har vurdert å påby draktsendere for bruk om bord i fiskefartøyer, men har funnet å avvente et slikt påbud inntil det eventuelt internasjonalt blir vedtatt at personlige nødpeilesendere PLB (Personal Locator Beacons) skal være en del av nød- og sikkerhetsutrustningen til sjøs.

For laste- og passasjerfartøyer har utstyret ikke vært vurdert påbudt. På slike fartøyer er det i dag heller ikke krav til redningsdrakter for alle om bord.

Det omtalte EXOTECH-utstyret er godkjent av Statens Teleforvaltning, og kan benyttes frivillig i tillegg til påbudt redningsutstyr. For øvrig opplyser Sjøfartsdirektoratet at utstyret ikke dekker de frekvenser som er internasjonalt avsatt for lokalisering av nødstedte (PLB). Sjøfartsdirektoratet vurderer imidlertid å ta initiativet til å få IMO til å sette opp på sin agenda utvikling av "performance standards" (utstyrsstandarder) for PLB. Dette vil ikke føre til at utstyret blir påbudt men vil kunne løse problemet med frekvens.

Det vil nå være naturlig å avvente Sleipnerkommisjonens rapport før det foretas en ny vurdering vedrørende et nasjonalt påbud om slike sendere.

Avslutningsvis vil jeg gjerne få peke på at det er et krav om nødpeilesendere på alle passasjerskip som passerer åpne havstrekninger på mer enn 5 nautiske mil, på alle lasteskip på 300 tonn og derover i internasjonal fart, på alle lasteskip i liten kystfart og derover, samt på alle fiskefartøy med sertifikat for kystfiske eller større fartsområde.