Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:82 (1999-2000)
Innlevert: 02.12.1999
Sendt: 03.12.1999
Besvart: 08.12.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Studenter som setter seg i gjeld for å få en utdannelse ved statens høyere læreinstitusjoner, må ha krav på at staten følger opp sine forpliktelser ved å gi en undervisning tilsvarende de studieplaner studentene forholder seg til når de søker opptak som studenter. Mener Statsråden at Departementet har oppfylt sine forpliktelser i forhold til studentene ved Kunsthøyskolen i Oslo?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Kunsthøgskolen i Oslo hadde i 1998 et merforbruk på 4,3 mill kroner. 1,2 mill kroner av merforbruket ble ikke belastet høgskolen, mens høgskolen fikk tillatelse til å dekke inn det resterende merforbruket over to budsjetterminer, hvorav 2,15 mill kroner skulle inndekkes i 1999. Kunsthøgskolen i Oslo fikk i inneværende år en ekstrabevilgning på 3 mill kroner ved behandling av St prp 67 (1998-99). Totalt sett betyr dette at kunsthøgskolen har fått økt rammen i 1999 med kr 850 000 i forhold til 1998. Ved tildeling av ekstrabevilgninger presiserte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet høgskolens ansvar for å oppfylle studentmåltall og opptakstall i 1999.

I henhold til lov om universiteter og høgskoler § 46 nr 3 fastsetter universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler og kunsthøgskoler selv studieplan for de enkelte fag og emner. Studieplanene ved Kunsthøgskolen i Oslo er således ikke fastsatt av departementet. Kunsthøgskolen i Oslo har følgelig et selvstendig ansvar for å tilby en undervisning som er i tråd med de studieplaner studentene søker studiet ut fra.

Kunsthøgskolen i Oslo burde etter de tilleggsmidler den har fått ha økonomiske forutsetninger for å gi studietilbud av samme kvalitet i 1999 som i de foregående år. Det er kunsthøgskolens ledelse som er ansvarlig for å fordele midlene internt mellom avdelingene ved høgskolen, slik at studentene får det studietilbud de forventer ved den enkelte avdeling. Kunsthøgskolen i Oslo er derfor på bakgrunn av representanten Stolt-Nielsens spørsmål, bedt om å redegjøre for om de har oppfylt sine forpliktelser overfor studentene ved høgskolen. Kunsthøgskolen har i notat av 06.12.99 svart bl.a. følgende på denne henvendelsen:

"I revidert nasjonalbudsjett for 1999 bevilget Stortinget 3 mill kroner til høgskolen som av høgskolestyret ble fordelt til avdelingene kun til undervisningsformål. Tross dette har enkelte avdelinger i 1999 sett seg nødt til å redusere den normale undervisningen sett i forhold til de studieplaner som studentene har fått seg forelagt. Avdelingene har imidlertid bestrebet seg på å opprettholde kvalitetsnivået innenfor de reduserte tilbud som gis, selv om dette igjen har medført at enkelte deler av undervisningsopplegget er kuttet, utsatt eller redusert."

Departementet viser til de forutsetninger som er satt for tildelingen. Det er som nevnt Kunsthøgskolen i Oslo sitt ansvar å gi et utdanningstilbud i samsvar med studieplanene. Det innebærer at institusjonen også må kunne gjøre endringer i undervisningstilbudet når situasjonen tilsier det og utdanningen likevel oppfyller planens krav. Det er derfor vanskelig for meg å avgjøre om det tilbudet som nå er gitt bryter med planens krav.

Jeg vil imidlertid understreke overfor Kunsthøgskolen i Oslo det ansvaret institusjonen har. I forbindelse med tildeling av midler for 2000, vil jeg videre be institusjonen vurdere om det er behov for ekstra tilbud til studenter, for å sikre at de får tilbud i samsvar med planens krav.