Skriftlig spørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:90 (1999-2000)
Innlevert: 06.12.1999
Sendt: 06.12.1999
Besvart: 15.12.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I forbindelse med etterforskningen av en drapssak i Salangen er det blitt kjent at Rettsmedisinsk Institutt (RMI) ikke har kapasitet til foreta håranalyser for å sikre nødvendig fremdrift i etterforskningen. Det har resultert i at fremdriftsplanen som forutsatte at analysearbeidet skulle ha vært avsluttet innen 6 måneder, ser ut til å kunne ta opp til 2 år.
Når det viser seg at kapasiteten ved RMI ikke er tilstrekkelig, hva kan statsråden gjøre for å bedre situasjonen?

Begrunnelse

Saken gjelder et forsettlig drap begått i juli 1998 i Salangen i Troms. Politiet besluttet i samarbeid med RMI å iverksette det s.k. "hårprøveprosjektet" tidlig høsten 1998. Den framdrift politiet ble forespeilet var en analyse av ca. 100 prøver pr. uke, og analysearbeidet skulle i h.h.t. fremdriftsplanen være avsluttet ved årsskiftet.

Det viste seg etter relativt kort tid at kapasiteten ved RMI ikke var tilstrekkelig til at denne fremdriften kunne holdes, og politiet ble meddelt at man fra RMI antok å kunne analysere ca. 60 prøver pr. uke, og arbeidet skulle da kunne være ferdig senvinteren 1999.

Situasjonen pr. i dag er at ca. 1200 av totalt ca 1900 prøver er analysert. Dette betyr et snitt på om lag 20-25 prøver pr. uke. I et fjernsynssendt intervju med NRK "Nord-Nytt" medio oktober 1999 opplyser RMI at det vil kunne ta opptil ett år fra dette tidspunkt før de var ferdig med analysene. Det understrekes dog at dette var å oppfatte som "verstefallshypotese."

Den tilbakemelding politiet har fått fra RMI er at kapasiteten er mangelfull. Jeg betviler ikke at dette er tilfelle, og føler meg sikker på at en får optimal saksbehandling fra instituttet. Situasjonen er imidlertid meget beklagelig, dette ikke minst for de pårørende som selvsagt har vært holdt løpende orientert om forsinkelsene fra RMI i forhold til hva de opprinnelig var forespeilet.

For å trygge rettssikkerheten og ikke svekke tilliten til politiet er det viktig å få fjernet flaskehalser i systemet, som manglende kapasitet hos RMI ser ut til å være.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Rettsmedisinsk institutt (RMI) får i 1999 en overføring fra Justisdepartementet på 3 millioner kroner, et beløp som er ment å skulle dekke halvparten av kostnadene for de tjenester politiet kjøper. Rekvirerende politidistrikt betaler den andre halvparten for analyser som blir foretatt ved instituttet.

Det er riktig at drapssaken i Salangen har påført RMI analyser av et omfang som instituttet ikke har ressurser til å avslutte så raskt som det var ønskelig. Arbeidet med håranalysene krever ifølge RMI over ett årsverk, og kommer i tillegg til det vanlige rutinearbeidet.

RMI foretar rutineundersøkelser fortløpende etter hvert som de kommer inn. Ressurssituasjonen gjør at store prosjekter, som hårprøveprosjektet, må vike til fordel for saker som har frister pga. fengsling eller behandling i domstolene.

Hårprøveanalysene forventes å være avsluttet fra RMIs side innen mars 2000. Senja politidistrikt er ennå ikke ferdig med den taktiske etterforskningen av drapssaken i Salangen. Forsinkelsen ved RMI har derfor ikke medført at saken har stoppet opp for politiets del. En tidligere avslutning av hårprøveanalysene hadde likevel vært nyttig med tanke på politiets videre arbeid med saken.

RMI er en del av Universitetet i Oslo. Justisdepartementet har ikke ansvar for bemanningen ved instituttet, og skal kun betale for analysekostnadene.

Justisdepartementets overføring til RMI har de siste årene vært noe lavere enn det instituttet har søkt om. Om bevilgningen for 1998 uttalte RMI at de forbeholdt seg retten til å ta kontakt med Justisdepartementet på nytt dersom de tilgjengelige midler ikke skulle strekke til. Det er imidlertid grunn til å merke seg at instituttet hittil ikke har søkt om ytterligere overføring til drift i løpet av budsjettåret.

Departementet har nylig mottatt søknad fra RMI om midler for 2000. Søknaden vil bli vurdert på vanlig måte.