Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:91 (1999-2000)
Innlevert: 06.12.1999
Sendt: 07.12.1999
Besvart: 15.12.1999 av finansminister Gudmund Restad

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Hva er årsaken til at departementet ikke har fremmet forslag til Stortinget om lovendring for å tillate etablering av ideelle verdipapirfond i tråd med Innst. S. nr 146 og hva er departementets nåværende fremdriftsplan for saken? (1998-1999)?

Begrunnelse

Jeg viser til Innst. S. nr 146 der det heter: "Komiteen vil på denne bakgrunn be Regjeringen om å fremme forslag om lovendringer som gir adgang til å etablere slike fond. Komiteen forutsetter at dette fremmen som egen sak så snart som mulig etter høringen."
I Stortinget 6. mai -99 ble følgende vedtak fattet på basis av innstillingen: "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendringer som gir adgang til å opprette ideelle verdipapirfond."
Etter den antydede lengde på høringsrunden til 6 uker burde departementet hatt rikelig tid til å fremmes saken i løpet av inneværende år.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Odelstingsproposisjon om såkalte ideelle fond er under utarbeidelse i departementet. Det tas sikte på at lovforslag fremmes i løpet av februar 2000. Etablering av ideelle fond reiser kompliserte skattemessige problemstillinger som det har tatt lengre tid enn forventet å avklare i departementet. Stortinget er opplyst om dette i brev 13. desember 1999.