Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:92 (1999-2000)
Innlevert: 07.12.1999
Sendt: 07.12.1999
Besvart: 10.12.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): "Samboere" har verken opplysningsplikt eller innsynsrett i hverandres inntekt og formue. Mener Justisministeren det finnes unntak fra taushetsplikten for tjenestemenn i kommunal og statlig forvaltning vedrørende ligningslovens §3-13, straffelovens §3.24 og 121 eller forvaltningslovens §13 angående dette?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Alminnelige regler om forvaltningstjenestemenns taushetsplikt finnes i forvaltningsloven. Tjenestemenn i kommunal og statlig forvaltning plikter å hindre at andre får adgang til det de i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite om noens personlige forhold, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Taushetsplikten gjelder også overfor ektefelle og samboer til den som opplysningene gjelder.

Forvaltningsloven gjelder ikke for saker som behandles etter ligningsloven, jf. ligningsloven § 1-2. Ligningsloven har imidlertid i § 3-13 bestemmelser om taushetsplikt for enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til ligningsforvaltningen. Etter disse bestemmelsene skal en tjenestemann hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han i sitt arbeid får vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold. Også her er det slik at taushetsplikten gjelder overfor ektefelle og samboer til den som opplysningene gjelder.

Ekteskapsloven har i § 39 annet punktum en bestemmelse som gjør unntak fra ligningsmyndighetenes taushetsplikt i visse tilfeller. Etter denne bestemmelsen kan ligningsmyndighetene gi ektefelle opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens selvangivelse og ligning dersom slike opplysninger er nødvendige for å vurdere ektefellenes økonomiske stilling. Det finnes ikke noe tilsvarende unntak fra ligningsmyndighetenes taushetsplikt for tilfeller hvor en samboer krever opplysninger om eller innsyn i den andre samboerens selvangivelse og ligning.

Jeg nevner for ordens skyld at dersom en samboer samtykker i at det gis innsyn i ellers taushetsbelagte opplysninger om vedkommendes inntekt og formue, er taushetsplikten ikke til hinder for at innsyn gis til den andre samboeren.

Straffeloven §§ 121 og 324 gjør ikke unntak fra plikten til å bevare taushet om den andre samboerens inntekt og formue.