Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:95 (1999-2000)
Innlevert: 07.12.1999
Sendt: 08.12.1999
Besvart: 16.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Felleskjøpenes oppkjøp av Stormøllen AS og 50% av Statkorn AS, vil i markedene for kraftfor og andre tonnevarer kraftig redusere konkurransen og skape monopollignende tilstander. I Konkurransetilsynets vurdering av oppkjøpet slås det fast at slikt oppkjøp må forbys. Slutter statsråden seg til Konkurransetilsynets rapport, og vil statsråden sørge for at nevnte erverv av konkurransemessige årsaker forbys?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til at Konkurransetilsynet i hht konkurranseloven (krrl) § § 2-1, 2-2 forestår det løpende tilsyn etter loven. Konkurransetilsynet treffer sine beslutninger i enkeltsaker på selvstendig grunnlag. Det vil derfor i første instans være opp til Konkurransetilsynet å vurdere ovennevnte oppkjøp i forhold til krrl § 3-11. Bestemmelsen gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv dersom tilsynet finner at vedkommende erverv til føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i lovens § 1-1 om effektiv bruk av samfunnets ressurser. Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt gi tillatelse på vilkår.

Konkurransetilsynets enkeltvedtak kan påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter forvaltningslovens (fvls) alminnelige regler om klage og omgjøring, jf fvl kap VI. Av hensyn til at departementets rolle som overordnet klageinstans for tilsynets vedtak, vil jeg derfor ikke kommentere konkrete saker som er eller kan bli tatt til vurdering av Konkurransetilsynet.

For øvrig kan jeg opplyse at Konkurransetilsynet 19.11.1999 har sendt partene i saken et varsel om inngrep etter krrl § 3-11. Tilsynet har samtidig satt en frist for tilbakemelding fra partene til 10.12.1999.