Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:96 (1999-2000)
Innlevert: 08.12.1999
Sendt: 08.12.1999
Besvart: 16.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK nyheter melder 8.12.99 at flere beboere i tidligere husleieregulerte leiligheter er varslet en fordobling av husleia fra 1.1.2000. Ved behandlingen av loven vedtok flertallet at husleien maksimalt kunne øke med konsumprisindeks pluss 20% pr.år og at en full utjamning til markedspris først skulle skje 10.år. Hva gjør statsråden for å sikre at disse bestemmelsene blir fulgt?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Stortingets vedtak om maksimalt å øke husleiene med 20%, gjelder boliger omfattet av den "strenge" reguleringen etter husleiereguleringsloven kapittel II. For disse boligene har Arbeids- og administrasjonsdepartementet den 1. desember 1999 gjort vedtak om at leien kan økes med inntil 20 %, i samsvar med forutsetningene til flertallet i Kommunalkomiteen, jf. Innst. O. nr. 43 1998-99 side 14. Overtredelse av bestemmelsene er straffbart. I den utstrekning leieren betaler mer enn lovlig leie, kan leieren kreve det ulovlige beløpet tilbakebetalt. Jeg er ikke kjent med overtredelser av disse bestemmelsene.

De husleieøkningene som er omtalt i media de siste dagene gjelder husleieforhold som faller utenfor den "strenge" reguleringen i husleiereguleringsloven kapittel II. For disse boligene er situasjonen at leien kan oppjusteres til markedsleie, forutsatt at leieavtalen inneholder slik reguleringsklausul og at dagens leie ligger under markedsleien.