Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:97 (1999-2000)
Innlevert: 08.12.1999
Sendt: 08.12.1999
Besvart: 16.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Ot.prp. 82 (97-98) står det at opphevelsen av kap. III i husleiereguleringsloven antas å ikke få nevneverdige konsekvenser for de private parter. Mediaoppslag den siste tiden viser at husleien øker for noen til det dobbelte, og billige alternative boliger finnes ikke. Grunnlaget for opphevelsen av kap. III kan derfor vise seg å være feil. Iverksettingen av loven bør derfor utsettes. Er statsråden enig i dette?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg er av den oppfatning at det ikke skulle være nødvendig å utsette iverksettingen av den nye husleieloven. Den nye loven gir leiere større vern mot urimelige husleieøkninger. Leien kan bare endres tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i tre påfølgende år. Det tredje året kan leien settes lik "gjengs leie" dvs. en slags gjennomsnittsleie for tilsvarende boliger.

Dette innebærer at mange utleiere som i dag har lav husleie ønsker å sette opp leien til "høyeste lovlige leie" etter dagens regler, slik at de ikke skal bli avspist med en lav leie i tre år fremover. "Høyeste lovlige leie" i disse tilfellene vil tilsvare vanlig markedsleie. Leiere som har hatt spesielt lav husleie risikerer derfor store prosentvise tillegg. Jeg vil imidlertid understreke at denne oppreguleringen er hjemlet i den gamle husleieloven. En utsatt iverksetting av den nye loven vil derfor gi utleierne lengre frist til å oppregulere leiene, og ikke føre til lavere husleier. På denne bakgrunn kan jeg vanskelig se at det er grunn til å utsette iverksettelsen av den nye loven.

Under henvisning til den siste tids presseoppslag er jeg imidlertid opptatt av aktørenes vurderinger av sammenhengen mellom husleieforhøyelsene og avviklingen av husleiereguleringsloven kapittel III. Jeg har derfor invitert bl.a. Norges Leieboerforbund, Huseiernes Landsforbund og Oslo husleienemnd til et møte for å drøfte disse spørsmålene, og høre deres syn på behovet for eventuelle tiltak. Etter dette møtet vil jeg ta stilling til om departementet skal fremme forslag om andre tiltak.