Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:100 (1999-2000)
Innlevert: 09.12.1999
Sendt: 10.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Innbyggere, politikere og næringslivsfolk i Aust- Agder raser mot det de oppfatter som sentrale myndigheters manglende forståelse for at det må gjøres noe med den svært mangelfulle veistandarden på E-18 i fylket. Den dårlige veistandarden er trolig medvirkende årsak til svært mange dødsulykker i Aust- Agder. Statistikken viser at E-18 gjennom Aust-Agder er den mest ulykkesbelastede delen av hele E-18. Betyr ikke de alvorlige ulykkestatistikken noe for å prioritere E-18 i Aust-Agder sterkere?

Vedlegg til spørsmål:

Avisartikler fra Agderposten om vegstandarden på E18 i Aust-Agder.

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Utbedring av E18 i Aust-Agder er viktig med hensyn til trafikkulykker, framkommelighet og miljøforhold. Ulykkesfrekvensen, både for antall ulykker og alvorlighetsgrad, ligger over gjennomsnittet for riksvegnettet på landsbasis.

Drifts- og vedlikeholdsmessig har E18 prioritet i fylket, og det vil i 2000 bli iverksatt flere typer farts-dempende tiltak. Åtte nye fotobokser vil bli satt i drift langs E18 øst for Arendal, mens kontrollintensiteten vil bli økt for eksisterende fotobokser i Lillesand. Fartsgrensen gjennom Lillesand ble i år satt ned til 70 km/t. Strekningen ved vestre Vallesverd i Lillesand vil bli skiltet som ulykkesstrekning. Statens vegvesen vil øke tungbil- og bilbeltekontrollen.

Det vurderes også å øke politiets kontrollvirksomhet langs E18 i fylket.

På utbyggingssiden pågår nå bygging av ny E18 mellom Arendal og Grimstad for statlige midler. Vegen skal etter planen åpnes for trafikk høsten 2000. Neste prioriterte utbyggings-prosjekt er parsellen Brokelandsheia - Vinterkjær lenger øst i fylket. Begge strekninger bygges/planlegges som to- og tre-felts motorveg med egne forbikjøringsfelt på deler av parsellene. Når disse prosjektene er ferdig-stilt, vil strekningene Telemark grense - Risør og Arendal - Grimstad få et moderne vegsystem med bl.a. sikre kryss og med muligheter for forbikjøring uten å benytte motgående kjørefelt. Særlig oppnås forbedringer i avviklingen av sommertrafikken, som i snitt er 35 pst. høyere enn trafikkmengden gjennom året.

Jeg har nylig vært på befaring i Agder-fylkene og må konstatere at vi står overfor store investeringer for å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Vegdirektoratet har til behandling en søknad fra Aust-Agder om delvis bompengefinansiering av E18 gjennom fylket. Når søknaden er ferdigbehandlet i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet vil Samferdselsdepartementet fremme en bompengeproposisjon for E18 i Aust-Agder.

Jeg vil ellers vise til Nasjonal transportplan 2002-2011 som legges fram i mars 2000. Her vil en avklare de fremtidige prioriteringer.