Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:102 (1999-2000)
Innlevert: 09.12.1999
Sendt: 10.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Næringsministeren har slått fast at det allerede i dag er Regjeringens politikk "at offentlig virksomhet som er i direkte konkurranse med privat næringsvirksomhet, ikke skal subsidieres særskilt. Konkurransen skal skje på like vilkår, også i forhold til offentlig støtte." Betyr dette at statsråden vil være tilbakeholden med å overprøve vedtak eller forslag til vedtak som fattes av Konkurransetilsynet i slike saker når det skjer på områder som tradisjonelt er ivaretatt av det private næringsliv?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 3. november slo næringsministeren fast "at offentlig virksomhet som er i direkte konkurranse med privat næringsvirksomhet, ikke skal subsidieres særskilt. Konkurransen skal skje på like vilkår, også i forhold til offentlig støtte."
I et skriftlig spørsmål til Arbeids- og administrasjonsministeren 12. oktober tok jeg opp Konkurransetilsynets anmodning om å gripe inn mot Vefsn kommune for å motvirke offentlig monopol og sikre konkurranse på like vilkår. Bakgrunnen for Konkurransetilsynets anmodning er at Vefsn kommune subsidierer det kommunalt eide Kippermoen idrettsanlegg som i konkurranse med det private Helsehuset Fysioterapi og Manuell Terapi AS driver helsestudio og solarium. Subsidieringen av Kippermoen fører til at Helsehuset er i ferd med å gå konkurs.
I svaret mente statsråden det var nødvendig å se saken i et større perspektiv enn det rent konkurransepolitiske. Statsråden viste til at kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å legge til rette for innbyggernes fysiske aktivitet og hevdet at dette hensynet må vurderes opp mot konkurransepolitiske målsetninger. Det må bero på en misforståelse når statsråden ser et motsetningsforhold mellom konkurransepolitiske og helsepolitiske målsetninger. Kommunen har full anledning til å subsidiere helsefremmende virksomhet. Forutsetningen er imidlertid at all virksomhet av tilsvarende helsefremmende art gis samme støtte som det kommunale tilbudet. Det har nå gått nesten sju måneder siden Konkurransetilsynet kom med sin anmodning om inngrep overfor Vefsn kommune. Hensyn til god forvaltningsskikk og Helsehusets økonomiske situasjon tilsier en snarlig avgjørelse i denne saken.
Næringsministerens svar av 3. november fastslår at oppfyllelsen av eventuelle helsepolitiske målsetninger skal kombineres med konkurransepolitiske prinsipper ved å gi samme støtte til det private og offentlige tilbudet. Helsehuset driver næringsvirksomhet på et forretningsområde som tradisjonelt er ivaretatt av det private næringsliv. Nye tilnærminger til helsepolitiske målsetninger må derfor ta hensyn til EØS-avtalens og konkurranselovens krav om at konkurranse skal skje på like vilkår, også i forhold til offentlig støtte. I motsatt fall kan store deler av norsk næringsliv i prinsippet risikere å bli satt i en uholdbar konkurransesituasjon. Jeg er derfor enig med Arbeids- og administrasjonsministeren i at denne konkrete saken reiser viktige prinsipielle spørsmål.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg støtter næringsministerens uttalelse slik den er gjengitt av representant Kristiansen. Like vilkår er en viktig forutsetning for virksom konkurranse og effektiv ressursbruk. Det gjelder også når offentlig virksomhet konkurrerer med privat næringsliv.

Det er slik at all ervervsvirksomhet enten den er privat eller offentlig omfattes av konkurranseloven. I utgangspunktet er det derfor Konkurransetilsynet som treffer vedtak i konkrete saker. Tilsynets vedtak kan imidlertid klages inn for departementet som har hjemmel til å overprøve disse.

Vedtak rettet mot kommunale eller fylkeskommunale organer treffes imidlertid av departementet. Denne ordningen er begrunnet med at et fagorgan som tilsynet ikke skal overprøve lokalpolitikken. Konkurransetilsynet foretar den forberedende saksbehandling i saker der inngrepsfullmakten er lagt til departementet.

Når departementet behandler saker som gjelder offentlig ervervsvirksomhet, må på vanlig måte alle sider av saken vurderes og vektlegges. Det gjelder ikke bare de rent konkurransepolitiske, men også andre politiske hensyn. Ved behov trekker vi derfor også inn andre departement i behandlingen. Det gjelder både saker der departementet er klageinstans og ved vurdering av forslag om inngrep fra Konkurransetilsynet.

I saker som gjelder kommunale organ må også hensynet til det kommunale selvstyre tas med i betraktningen.

Det er en samlet vurdering av disse ulike hensyn som er grunnlaget for de vedtak departementet fatter. I enkelte saker vil andre hensyn enn de konkurransepolitiske veie tyngst og departementet vil fatte vedtak i samsvar med dette.

Jeg viser til departementets brev av 10. desember 1999 der det redegjøres for departementets beslutning om å ikke gripe inn mot Vefsn kommunes subsidiering av Kippermoen helsestudio, jf. Konkurransetilsynets anmodning om inngrep etter konkurranseloven § 3-10 i brev av 18. mai 1999. Som det videre fremgår har departementet imidlertid presisert i sitt brev at kommunes helsepolitiske målsetninger bør kunne oppfylles uten at det oppstår uheldige konkurransemessige virkninger. Kommunen oppfordres derfor til å vurdere å innlemme private alternativ i arbeidet med folkehelsepolitikken.