Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:106 (1999-2000)
Innlevert: 10.12.1999
Sendt: 10.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Jeg viser til brev fra Verdal kommune, der den nye registreringsmåten fører til at det reelle antall psykisk utviklingshemmede i kommunen ikke kommer frem. Konsekvensen er at kommunen får redusert rammetilskudd med ca. 6 mill. kroner. Statsråden ga i Stortinget tirsdag 7. desember -99 uttrykk for han var klar over problematikken omkring innrapporteringen. Kan Verdal kommune regne med at de får rammetilskudd i år 2000 basert på det reelle antall psykisk utviklingshemmede kommunen har ansvar for?

Vedlegg til spørsmål:

Brev fra Verdal kommune, Helse- og sosialadministrasjonen til Aud Gaundal, vedrørende registrering av psykisk utviklingshemmede, saksbehandler Harald Myrvang, datert 8. desember 1999.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Verdal kommune viser til at innrapporteringen av antallet psykisk utviklingshemmede som kriterium i inntektssystemet er blitt noe endret fra i fjor til i år. Den viktigste endringen er, som kommunen skriver, at det nå stilles krav til at det skal foreligge et vedtak om at de psykisk utviklingshemmede skal få tjenester etter kommunehelseloven eller sosialtjenesteloven. Hensikten med kravet om at det i hvert tilfelle skal foreligge et enkeltvedtak etter nevnte lover, er for det første at det vil gi et riktigere bilde av kommunenes utgiftsbehov til psykisk utviklingshemmede. For det andre vil det gjøre det mulig for en nøytral instans å kontrollere tallene som kommunene oppgir. Det er kommunerevisorene som foretar kontrollen på vegne av Sosial- og helsedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i et gitt utvalg av kommuner.

Det er ikke et krav om at en person skal ha en diagnose som psykisk utviklingshemmet for å bli registrert. Det er tilstrekkelig at personen har en "tilstand som er å forstå som en utviklingshemming". Dette er nødvendig for at kommunerevisjonen i sin kontroll kan finne fram til at det er det korrekte antallet psykisk utviklingshemmede som er registrert.

Når det gjelder 4 nye psykisk utviklingshemmede i 1999, vil disse ikke komme med før i registreringen pr 1.1.2000. De aller fleste kriteriedata til inntektssystemet blir oppdatert en gang årlig. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet blir beregnet en gang i året, og det er nødvendig å holde fast på en rutine med samme registreringsdato for alle kriterieendringene. Det er derfor ikke mulig å foreta en ny beregning for år 2000 nå.