Skriftlig spørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:107 (1999-2000)
Innlevert: 10.12.1999
Sendt: 10.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Kubanske myndigheter har gitt uttrykk for at de ønsker å utvikle de økonomiske forbindelsene med Norge, gjennom for eksempel en bilateral investeringsavtale.
Er det planer for en slik investeringsavtale og økt handel med Cuba?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Regjeringen ser gjerne at de generelle økonomiske forbindelsene, og ikke minst handelen, med Cuba øker. Dette er først og fremst opp til næringslivet på begge sider, men Regjeringen vil gjøre det den kan for å legge forholdene best mulig til rette for økt økonomisk samarbeid.

Jeg hadde i september i år en samtale med utenriksminister Pérez Roque om blant annet dette.

De norske økonomiske forbindelsene med Cuba har tradisjonelt vært ubetydelige. Både eksporten til og importen fra Cuba har vært og er svært begrenset. Én årsak til dette er liten interesse fra norske bedrifters side. Det har vært få varer vi har hatt interesse av å kjøpe fra Cuba. En annen årsak har vært at Cuba lenge har hatt små muligheter for å betale for varer fra utlandet.

Fra kubansk side har det blitt foreslått en såkalt investeringsbeskyttelses-avtale. Norske myndigheter har nå denne typen avtaler til prinsipiell vurdering. Dette skyldes at de berører bl.a. tvisteløsningsmekanismer og bestemmelser for ekspropriasjonserstatning, noe som reiser problemer i forhold til norsk lovverk.

Vårt syn på det kubanske forslaget må derfor i første omgang avvente en avklaring av de prinsipielle sidene ved slike avtaler. Vi håper på en snarlig avklaring av dette.