Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:111 (1999-2000)
Innlevert: 10.12.1999
Sendt: 13.12.1999
Besvart: 17.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Indre Namdal er plukket ut som pilotregion i Regjeringas utkantsatsing. I arbeidet for å stoppe utflyttinga fra området, arbeider KRD og regionen med å få tilført statlige oppgaver. Nå har vegkontoret i Nord-Trøndelag foreslått å flytte vegstasjonen i Indre Namdal vekk fra regionen, noe som innebærer tap av 15-20 arbeidsplasser. Vil kommunalministeren ta initiativ for å få dette vurdert i perspektiv av pilotarbeidets målsettinger?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I min distriktspolitiske redegjørelse i Stortinget 20. april då. redegjorde jeg for Regjeringens arbeid med å utvikle en samlet lokaliseringspolitikk for statlig virksomhet. Et av hovedspørsmålene jeg har stått overfor i dette arbeidet er nettopp hvordan Regjeringen skal håndtere omorganiserings- og effektivitetstiltak i de landsomfattende statlige etatene som har sin virksomhet lokalt og regionalt. Som jeg sa i min distriktspolitiske redegjørelse vil det for statlige tjenester i distriktskommuner som berøres av landsomfattende strukturendringer, bli stilt visse krav.

Jeg vil at de distriktsmessige kostnadene ved innskrenkninger og rasjonaliseringer skal trekkes inn i de vurderingene som legges til grunn for strukturendringene i store etater. På samme måte som virksomhetene har et ansvar for å opprettholde tjenestekvalitet og personalansvar, så bør de også ha et samfunnsansvar for de stedene der de trapper ned.

Indre Namdal regionen er plukket ut som pilotregion i Regjeringens utkantsatsing. I den sammenheng arbeider regionen i nært samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Kommunal- og regionaldepartementet for å sikre de mål som er trukket opp for utkantsatsingen.

Arbeidet med utkantsatsingen er trukket opp i tre hovedstrategier:

· Samfunnsbygging.

· Næringsutvikling.

· Personorientering.

Tilgang på offentlig og privat service er viktige arbeidsområder. Denne service må sees sammen med offentlige arbeidsplasser som en del av næringslivet i kommunene i Indre Namdal. Kommunene i Indre Namdal er således invitert til å delta i et nasjonalt forsøk hvor målet er å sikre offentlig service til befolkningen gjennom etablering av offentlig servicekontor.

For Kommunal- og regionaldepartementet er det viktig at alle muligheter blir gjennomgått i saker hvor statlige organer foreslår delvis nedlegging eller flytting av statlige arbeidsplasser fra mindre kommuner i distrikts Norge. Jeg vil derfor ta initiativ til et møte med samferdselsministeren for å drøfte denne konkrete saken, samtidig som jeg på generell basis drøfter departementets holdninger i slike saker.