Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:112 (1999-2000)
Innlevert: 10.12.1999
Sendt: 13.12.1999
Besvart: 20.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Rovdyrpolitikken synes å være kommet inn i en fase hvor landbrukets og allmennhetens interesser taper på område etter område til fordel for et svært aktivt rovdyrvern, som går langt utover våre nasjonale målsettinger og internasjonale forpliktelser. Rovdyrenes utbredelse går nå langt utover kjerneområdene noe som både skaper frykt i befolkningen i store områder og fører til alvorlige ulemper for småfenæringen. Hva vil statsråden gjøre med dette i forhold til sin oppgave som ansvarlig for distriktspolitikken?

Begrunnelse

Med bakgrunn i mitt brev av 8. september 1999 til statssekretær Lundteigen, hadde som kjent stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen og undertegnede et konstruktivt møte med statsråden og statssekretæren på statsrådens kontor 7. oktober 1999. Vi ble på dette møtet enige om at Høyre og Senterpartiet i fellesskap skulle forsøke å arbeide for en ny forståelse av rovdyrsituasjonen overfor et flertall på Stortinget, med det siktemål å nå frem til en bedre rovdyrpolitikk. Behandlingen av Landbruksmeldingen kan by på en slik anledning. Foreløpig går imidlertid utviklingen i feil retning, noe nedenstående anførsler gir et inntrykk av.

"Kroken på døra for sauen?", skriver Østlendingen i sin lederartikkel 9. desember. Lederartikkelen underbygger på en forbilledlig måte den provokasjon sauenæringen er blitt utsatt for når Landbruksdepartementet fastslår at det er lovstridig å sende dyr på beite i områder med rovdyr. I og med at det snart er rovdyr overalt, blir beiteretten, den eldste av alle grunneierrettigheter, dermed uten videre og uten vederlag opphevet.

I tillegg viser et oppslag i Aftenposten 2. november d.å. at Miljøverndepartementet planlegger å bruke mellom 2 og 3 millioner kroner på å omskrive Eventyret om "Rødhette og ulven". Det er barnehaver og barneskoler i ulveområder som ifølge Aftenposten skal lære at "Rødhette lyver - lenge leve ulven". I tillegg til at en slik omskrivning må være kulturforfalskning, gir den liten trøst til engstelige foreldre i store deler av landet. Et fylke som Østfold, som inntil nylig stort sett var forskånet for rovdyrplager, er nå særlig hardt utsatt. Utviklingen har skapt berettiget frykt både blant foreldre og befolkningen for øvrig.


Årets budsjettbehandling gir bygdefolk ytterligere grunn til bekymring. I Budsjett-innst. S. nr. 9 (1999-2000) fra energi- og miljøkomiteen mener et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre at "hovedlinjene i rovdyrpolitikken skal ligge fast".

Jeg mener det er særlig oppsiktsvekkende at Senterpartiet i denne saken har gått sammen med de partiene som er ansvarlige for en rovdyrpolitikk som har skapt så mye uro rundt omkring landet.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Rovdyrforvaltningen har stor distriktspolitisk betydning. Utbredelse av ulv og store stammer av de tre øvrige store rovdyrene gir store konflikter i forhold til nyttevilt og husdyr. Dette påvirker negativt hele det sosiale, økonomiske og kulturelle liv i de hardest rammede områdene.

Som ansvarlig for utviklingen i distriktene så legger vi stor vekt på hvordan folk opplever situasjonen i sine hjembygder. Det synes ganske opplagt at vi ikke kan leve med at folk på bygdene lever i frykt i sin hverdag, slik presseoppslag i den senere tid tyder på at noen gjør. I regjeringen er vi for tiden meget opptatt av hvordan vi kan dempe konfliktenivået mellom mellom bosetting og næringsdrift på den ene siden, og opprettholdelsen av uberørt natur inklusive rovdyrene på den andre siden.

Mitt håp er at vi relativt raskt kan komme frem til en differensiert forvaltning av rovdyr, slik at motstridende interesser kan forenes i et forslag som kan praktiseres også i dagliglivet.