Skriftlig spørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:114 (1999-2000)
Innlevert: 13.12.1999
Sendt: 14.12.1999
Besvart: 22.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Viser til pressemelding av 8.12.99 ang. vedovner produsert før 1. juli 1997 og en artikkel i BE-nytt nr. 2 september 1999 av statssekretær Per Olaf Lundteigen.
Vil ikke endringene medføre at vi reverserer utviklingen til de tilstander vi hadde før nytt regelverk ble iverksatt i 1997, som følge av endringene i Plan- og bygningsloven og at vi kan forvente en økning i branner?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Departementet har den 13.12.99 fastsatt endringer i byggeforskriftene som først og fremst tar sikte på å gjøre regelverket for byggesaker enklere. Det er således foretatt endringer både i saksbehandlingsforskriften, forskriften om godkjenning av foretak og i teknisk forskrift.

Regelverket som gjelder ildsteder, er endret på to vesentlige punkter ved:

1. at reinstallering og reparasjon av ildsted unntas fra kravet om søknad eller melding, samt at nyinstallering unntas fra søknad eller melding forutsatt at det er sikret kvalifisert kontroll,

2. at kravene til høyeste tillatte verdier for utslipp av partikler ikke gjelder ved omplassering av lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 01.07.97. Kravene gjelder heller ikke for bevaringsverdige lukkede ildsteder produsert før 1940.

Med det regelsettet som nå er etablert kan jeg ikke se at det skulle innebære noen økt brannfare å gjenbruke ovner produsert før 01.07.97. Dette har heller ikke vært noen problemstilling i de reaksjoner som innkom forut for fastsettelsen, hvor gjenbruk eller omplassering av disse ovnene primært er vurdert opp mot forurensningen som forårsakes av vedfyring, særlig i tettsteder. I storbyene er det etablert effektive tilskuddsordninger som stimulerer til en gradvis avvikling av eldre vedovner. Jeg er av den oppfatning at det er ressurssløsing å ikke fortsatt kunne tillate gjenbruk ved omplassering av slike eldre ovner.

Jeg må understreke at installering av ildsteder, som også omfatter gjenbruk, kun er unntatt fra kravet om melding eller søknad til kommunen dersom det er sikret en kvalifisert kontroll.

Dersom tilfredsstillende kontroll ikke er sikret, er tiltaket fullt ut søknadspliktig.

Med disse endringene håper jeg å legge til rette for en smidig, men samtidig brannsikker lokal håndtering av reparasjoner og installering av vedovner.