Skriftlig spørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:115 (1999-2000)
Innlevert: 13.12.1999
Sendt: 14.12.1999
Besvart: 21.12.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Synes justisministeren det er betryggende at politiets særskilte etterforskningsorgan for politisaker SEFO skal foreta etterforskningen om polititjenestemannen har opptrådt uansvarlig/uaktsomt i tjenesten i saker som kan rammes av vegtrafikkloven?

Begrunnelse

Den senere tid har vist en tiltagende økning når det gjelder politijakt på offentlige veier der polititjenestemenn har tatt opp jakten på sivile kjøretøyer. Blant annet har SEFO-Agder over tid etterforsket flere saker der polititjenestemenn har vært innblandet i storstilte biljakter. Derfor sendte SEFO-leder Yngve Svendsen et skriv til landsdelens politimester den 1. juli i år med en innskjerping av regler for forfølgelse av kjøretøyer da det var SEFO sitt inntrykk at ikke alle polititjenestemenn synes å ha korrekt forståelse av de strenge regler som gjelder for iverksettelse av forfølgelse av kjøretøy og hvilke krav som gjelder under forfølgelsen. SEFO-leder Yngve Svendsen skriver: "forfølgelse av kjøretøyer representerer et stort farepotensial både for dem og de som forfølges, andre trafikkanter og de tjenestemenn som deltar. Marginene er ofte små i forhold til det som kan medføre de helt tragiske utfall. SEFO-lederen minner videre om at med dagens kriminalitetsbilde må det legges til grunn at det vil komme nye tilfeller hvor forfølgelse kan være et aktuelt tema, noe vi ikke bare i Agder har sett, men i landet for øvrig. For å sikre at regelverket følges finner SEFO grunn til å be om at instrukser innskjerpes overfor tjenestemennene. Tirsdag den 7. desember ble 7 personer skadd, 2 alvorlig etter at en forfulgt Van braste inn flere biler som hadde stoppet foran en politisperring i Søgne. En trailer var stilt opp som veisperring på skrå over E39 og flere intetanende bilister plassert foran denne veisperringen, dette samtidig som en hasardiøs biljakt nærmet seg bakfra i politiets jakt på en bilist som hadde kjørt på en hund.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: De særskilte etterforskningsorgan (SEFO) ble opprettet i 1988 for å etterforske saker om straffbart forhold begått i tjenesten av embets- og tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten, herunder trafikksaker. Tidligere etterforsket politiet selv denne type saker ved bruk av settepolitikammer.

I henhold til påtaleinstruksen § 34-4 skal SEFO iverksette etterforskning når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling. Oppstår det situasjoner med dødsfall eller alvorlige skader, skal det automatisk igangsettes etterforskning.

For å få en mest mulig betryggende og grundig etterforskning er SEFO sammensatt av personer med ulik bakgrunn jf. påtaleinstruksen § 34-1. Lederen skal tilfredsstille vilkårene for å være høyesterettsdommer. I dag er 9 av SEFO-lederne dommere mens to er advokater. Videre skal det i hvert organ være et advokatmedlem med erfaring fra straffesaker og et politimedlem med erfaring fra etterforskning.

Det er mitt inntrykk at det generelt er et høyt faglig nivå blant dagens SEFO-medlemmer.

I tillegg til å foreta egen etterforskning kan SEFO i saker om brudd på veitrafikkloven ta i bruk de samme virkemidler som politiet. Dette innebærer blant annet at SEFO kan pålegge polititjenestemenn med erfaring fra trafikksaker å foreta konkrete undersøkelser på ulykkesstedet. Videre har SEFO adgang til å innhente ekstern bistand (f.eks sakkyndige på biler) i samme utstrekning som politiet ellers. Dette gjøres også i vid utstrekning. På denne måten har SEFO gode forutsetninger for å foreta en grundig etterforskning.

Når saken er tilstrekkelig klarlagt, skal etterforskningsorganet avgi innstilling til statsadvokaten om hvordan det mener påtalespørsmålet bør avgjøres. Etter påtaleinstruksen § 34-7 har statsadvokaten adgang til å selv å iverksette supplerende etterforskningsskritt eller be SEFO om å foreta bestemte etterforskningsskritt hvis han finner det nødvendig. Etterforskningen til SEFO er således underlagt statsadvokatens kontroll.

På denne bakgrunn kan jeg ikke se at det er behov for å skille ut saker om brudd på vegtrafikklovgivningen fra SEFO-ordningen.

Den siste tiden har det skjedd flere alvorlige ulykker etter eller i forbindelse med politiets forfølgelse av kjøretøy. Det er viktig å ha en grundig etterforskning av slike saker. Uansett vil vi ta et initiativ overfor politidistriktene for å se hva vi kan lære av ulykkessakene. Jeg er innstilt på å gjennomgå SEFO-ordningen og vurdere eventuelle endringer for å sikre ordningen mest mulig tillit både i opinionen og hos politiet.