Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:118 (1999-2000)
Innlevert: 15.12.1999
Sendt: 16.12.1999
Besvart: 21.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Evje og Hornes kommune i Aust- Agder vil bli hardt rammet dersom militærleiren på Evjemoen bygges ned eller nedlegges. Hærens forlegning på Evjemoen er en "hjørnesteinsbedrift" i kommunen og en nedleggelse kan føre til store problemer med blant annet økt fraflytting og en betydelig reduksjon i folketallet. En større omstilling for kommunen kan bli helt nødvendig. Vil Statsråden redegjøre for de muligheter kommunen har når det gjelder hjelp til en eventuell omstilling dersom militærleiren nedlegges?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Innledningsvis vil jeg nevne at jeg er meget opptatt av at den planlagte omdisponeringen av ressurser i Hæren, ikke resulterer i at forsvarsavhengige kommuner i sum blir urimelig hardt rammet. På noen steder må det komme styrkereduksjoner, men samtidig fins det et sett av virkemidler for å skape ny utvikling på steder hvor Hæren i større eller mindre grad trekker seg ut.

Forsvarsdepartementet har, som oppfølging av gjeldende langtidsmelding for Forsvaret (Innst. S. nr. 245 (1997-98)/St. meld. nr. 22(1998-99)), iverksatt og planlagt en rekke utredninger med sikte på å rasjonalisere og effektivisere virksomheten i Forsvaret. Også Forsvarssjefen har igangsatt egne vurderinger med samme målsetting.

Jeg er kjent med at det for tiden gjennomføres en utredning vedrørende styrkeproduksjonen i Hæren, hvor også virksomheten ved Evjemoen blir berørt. Generalinspektøren for Hæren har i denne sammenhengen avgitt sin anbefaling til Forsvarssjefen i uke 48/99. Forsvarssjefens anbefalinger i saken planlegges fremmet til Forsvarsdepartementet primo 2000, og vil deretter gjennomgå en politisk vurdering.

Regjeringen legger vekt på å skape forutsigbarhet, oversiktlighet og en viss fleksibilitet i den fortsatte omstillingsprosessen i Forsvaret. Utvikling av ny næringsvirksomhet som minsker avhengigheten av enkeltbedrifter eller enkeltnæringer, må forankres lokalt og regionalt. Regjeringen er opptatt av at kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvaret for utformingen av omstillingsstrategiene.

Størstedelen av virkemidlene over KRDs budsjett rettet mot næringsutvikling, kanaliseres gjennom SND-systemet. Dette er næringsnøytrale midler som både skal stimulere til nyskaping innen etablert næringsliv samt til å skape ny næringsvirksomhet.

Når det gjelder omstillingsarbeid i forsvarskommuner, er praksis at midler til dette bevilges over Forsvarsdepartementet. Midlene overføres deretter Kommunal- og regionaldepartementet, som ivaretar den faglige oppfølgingen av virkemiddelet.

Regjeringen vil søke å begrense negative distriktspolitiske konsekvenser ved omstilling av forsvarsvirksomheten gjennom aktiv tilrettelegging for ny næringsvirksomhet. Med dette som utgangspunkt, og så langt det er forenlig med de overordnede sikkerhets- og forsvarspolitiske målene, vil regjeringen søke å begrense negative distriktspolitiske konsekvenser ved omstilling av virksomheten.