Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:120 (1999-2000)
Innlevert: 16.12.1999
Sendt: 17.12.1999
Besvart: 27.12.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): En fosterfamilie får 3970 kr i fosterhjemsgodtgjørelse for et barn under 3 år. Godtgjørelsen regnes som skattbar inntekt. Barnetrygd for fosterbarnet utbetales ikke til fosterforeldrene, men settes på sperret konto for barnet. Fosterforeldrene har fått avslag på søknad om kontantstøtte. Hva er årsaken til og hjemmelen for at der ikke gis kontantstøtte for barn i fosterhjem?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Regelen om at kontantstøtte ikke skal ytes for barn i fosterhjem er hjemlet i kontantstøtteloven av 26. juni 1998 nr. 41 § 6. Det fremgår av denne bestemmelsen at det ikke ytes kontantstøtte for barn som i medhold av lov 17. juni 1992 nr. 100 om barneverntjenester har opphold i fosterhjem eller institusjon.

Begrunnelsen for unntaket finnes i St prp nr 53 (1997-98) Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre og i Ot prp nr 56 (1997-98) Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven).

Argumentasjonen i de ovennevnte dokumenter går på at hvis barn mellom 1 og 3 år plasseres i fosterhjem, vil det ofte bli gitt særlig kompensasjon for at en av fosterforeldrene skal kunne være hjemme med barnet på heltid (forsterket fosterhjem). Hvis det bestemmes at barnet skal være i barnehage, vil kommunen dekke utgiftene til dette. I de formaliserte fosterforhold utfører fosterforeldrene sine oppgaver på vegne av barneverntjenesten, de får dekket sine utgifter og mottar godtgjøring for arbeidet de utfører. Valg av omsorgsløsning for barnet er det barneverntjenesten som foretar.

På denne bakgrunn kom Regjeringen til at familier som er definert som fosterhjem i henhold til barnevernloven, ikke skal kunne motta kontantstøtte. For denne gruppen fosterforeldre er ikke problemstillingene om mer tid til omsorg, valgfrihet og likhet i statlige overføringer uavhengig av valg av omsorgsløsning, aktuelle. Fosterforeldre får godtgjøring for den jobben de utfører og må gjøre valg på grunnlag av de vedtak kommunen fatter angående barnet.

Jeg vil for øvrig legge til at Høyre ikke hadde merknader til denne regelen under komitébehandlingen.