Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:122 (1999-2000)
Innlevert: 17.12.1999
Sendt: 17.12.1999
Besvart: 27.12.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Tall som er lagt frem av fylkesmannen i Troms viser at de samlede erstatningsutbetalingene er økt med 50% etter årets beitesesong. Det er to mill. mer enn i 1998, og det har aldri vært registrert så store rovdyrskader i fylket. Jeg er klar over at endringer i viltloven er ute til høring, men disse konfliktene må løses før neste beitesesong. Hvilke konkrete tiltak vil Statsråden gjøre for å redusere de enorme tapene før neste beitesesong?

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: Det er riktig at det har vært en markert økning i erstatningsutbetalingene i forbindelse med rovviltskader på sau i Troms i 1999 i forhold til året før. Ifølge Fylkesmannen i Troms er det meste av økningen knyttet til nærmere bestemte områder i fylket. Det dreier seg særlig om kommunene Skånland, Gratangen og Lavangen i Sør-Troms og Nordreisa, Kåfjord og Storfjord i Nord-Troms. Gaupe og jerv står for de største skadene.

Felling av rovvilt er et aktuelt tiltak for å redusere tapene neste beitesesong. I hvilken grad en lykkes med å redusere tapene gjennom rovviltfelling, er avhengig av en rekke faktorer, bl.a. i hvilke områder felling skjer. Det pågår nå lisensjakt på jerv. Jervenemnda for Nord-Norge har fastsatt en fellingskvote på 12 dyr i Troms og nordlige deler av Nordland. I samarbeid med jervenemnda har fylkesmannen i høst forsøkt å styre utøvelsen av lisensjakta slik at fellingskvoten tas ut i de områder som har hatt størst tap.

Videre har fylkesmannen nylig sendt på høring forslag til kvoter for vinterens jakt på gaupe. Fylkesmannen har foreslått en kvote på 13 dyr i Troms for 2000, som er ett dyr mer enn året før. På grunnlag av de opplysninger som foreligger om bestand og skader, er fylkesmannen innstilt på at en økt andel av kvoten blir tatt ut i Nord-Troms. Fylkesmannen vil i tillegg oppfordre jegerne til å konsentrere jakta til de delområder i de ulike kvotejaktområdene som har hatt størst gaupeskader.

Det legges også opp til å avsette midler til forebyggende tiltak i beitesesongen i de skadeutsatte områdene.

Jeg mener disse konkrete tiltakene vil være godt egnet til å redusere rovviltskadene på sau i Troms.