Skriftlig spørsmål fra Oddvard Nilsen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:124 (1999-2000)
Innlevert: 17.12.1999
Sendt: 20.12.1999
Besvart: 22.12.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): Ifølge Bergens Tidende 17. desember oppfyller ikke kvaliteten på redningsvestene som ble brukt på "Sleipner" kravene som FN's skipsfartsorganisasjon IMO og norske myndigheter stiller. Likevel har Sjøfartsdirektoratet godkjent denne vesttypen. Hva vil statsråden gjøre for at redningsvestene som Sjøfartsdirektoratet godkjenner oppfyller kravene som norske og internasjonale myndigheter stiller?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Til anførselen i Bergens Tidende har jeg fått opplyst at Sjøfartsdirektoratet er gjort kjent med at prøver foretatt ved SINTEF i uke 50, viser at redningsvestene som var i bruk på hurtigbåten "Sleipner" ikke synes å tilfredsstille viktige deler av krav i den internasjonale sjøsikkerhetskonvensjonen. Dette til tross for at de er typegodkjent av italienske myndigheter og av klasseinstitusjonen Bureau Veritas på vegne av britiske sjøfartsmyndigheter.

Jeg vil fremholde at redningsvestene av det fabrikat som var om bord i "Sleipner" ikke har vært gjenstand for typegodkjenning av Sjøfartsdirektoratet. På grunnlag av ovennevnte typegodkjenninger ble vestene, i henhold til gjeldende regelverk, akseptert til bruk på norske skip. Denne prosedyre for godkjenning er i henhold til innarbeidede internasjonale prinsipper om gjensidig aksept av godkjent skipsutstyr. Disse prinsippene er nedfelt i norske forskrifter. Dette innebærer at redningsutstyr og andre typer skipsutstyr aksepteres til bruk på norske skip når det er godkjent etter relevante internasjonale krav av sjøfartsmyndighetene i land tilsluttet den internasjonale sjøsikkerhetskonvensjonen, en av de fem klasseinstitusjonene Norge har anerkjent eller et teknisk kontrollorgan innenfor EU/EØS-området.

På samme måte skal utstyr med norsk typegodkjenning aksepteres til bruk på andre lands skip, uten ny testing og godkjenning. Det ville ikke være gjennomførbart om sjøfartsmyndighetene i alle land skulle foreta full testing og egen godkjenning for alle de ulike typer skipsutstyr som finnes.

Ved direktiv 96/98/EØF, innarbeidet i norske forskrifter med virkning fra 1. januar 1999, er godkjenning av skipsutstyr produsert etter denne dato etter internasjonale standarder tillagt godkjente tekniske kontrollorganer. Sjøfartsmyndighetene kan foreta markedsovervåkning, i tillegg til de årlige besiktelser og stikkprøvekontroller om bord.

På nevnte bakgrunn sendte Sjøfartsdirektoratet 17. d.m. et krav til alle landets rederier om umiddelbart å skifte ut de aktuelle vestene. Dette har direktoratet samtidig meddelt Bureau Veritas i Frankrike og britiske sjøfartsmyndigheter. Videre ba direktoratet 16. d.m. rederiet HSD om å sende 8 av vestene til SINTEF for ytterligere testing i forhold til IMO's sjøsikkerhetskonvensjons krav. Testresultatet vil av direktoratet bli forelagt involverte sjøfartsmyndigheter og klasseselskaper.

For øvrig foretar Sjøfartsdirektoratet nå en gjennomgang av redningsvester direktoratet selv har typegodkjent. Videre vil direktoratet ta kontakt med myndigheter eller institusjoner som har typegodkjent vester direktoratet har akseptert, dersom det kan reises tvil om at godkjennelsesprosedyrene sikrer at gjeldende krav er tilfredsstilt. I tillegg vil direktoratet nå foreta intensiverte stikkprøver om bord for å sikre at vestene på norske skip er i tilfredsstillende stand.