Skriftlig spørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:125 (1999-2000)
Innlevert: 20.12.1999
Sendt: 20.12.1999
Besvart: 03.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Vil justisministeren foreta en gjennomgang av hvordan instruksen for biljakt i politiet blir praktisert, hva det blir lagt vekt på i opplæring og etterutdanning, og eventuelt ta initiativ for å sørge for at politiet i mindre grad blir innblandet i ulykker og farlige situasjoner i trafikken?

Begrunnelse

De siste årene har politi i flere politidistrikt vært innblandet i flere alvorlige ulykker i trafikken, og opplevd mange farlige situasjoner som følge av biljakt.
Det blir stadig vist til at politiets instruks for biljakt i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til trafikksikkerhet. Ved ulykker blir også sakene automatisk oversendt SEFO. Imidlertid rommer instruksen en stor grad av skjønn. Dessuten etterforsker SEFO bare om brudd på reglene eller noe ulovlig har funnet sted fra politiets side.
De mange ulykkene burde gi grunn til å undersøke nærmere hvordan instruksen blir praktisert. Selv om det ikke har funnet sted klare regelbrudd, kan det være grunn til å undersøke om skjønnet blir forvaltet på en tilstrekkelig betryggende måte i forhold til å ivareta sikkerheten i trafikken. Det kan være grunn til både å se nærmere på enkelte episoder, men også hvordan opplæring og etterutdanning på dette feltet foregår, og hvilke holdninger til regelverket som råder i politiet.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Den siste tids hendelser i forbindelse med politiets biljakter er meget beklagelige. Instruks- og regelverk som regulerer politiets opptreden ved forfølgelse av kjøretøy er klare. Utrykningssjåførene må imidlertid fortløpende foreta vanskelige skjønnsmessige vurderinger i løpet av kort tid. Dette er generelt en av de vanskeligste sidene ved politiyrket. En feilvurdering kan få alvorlige konsekvenser.

Opplæringen og bevisstgjøringen i forbindelse med utrykningskjøring er til stadig diskusjon. Departementets oppgave vil være å øke bevisstheten med hensyn til regelverk og farene knyttet til utrykningskjøring. Jeg vil ta initiativ til å sende ut et brev til samtlige politidistrikter og særorganer hvor jeg vil be om at instruksen gjennomgås for operative tjenestemenn.Kompetansegivende opplæring for førere av utrykningskjøretøy er et ansvarsområde som er tillagt Politihøgskolen. Elevene skal gjennomføre 80 timer teoretisk og praktisk opplæring i utrykningskjøring. Opplæringen tar for seg områdene presisjonskjøring, kjøretøyet, trafikkteori med avansert kjøring/trafikkpsykologi m.v. Avansert kjøring med og uten kommentar. Man blir lært opp i nødsituasjoner og hva man skal gjøre når kritiske situasjoner oppstår. Det blir lagt spesielt vekt på førerens ansvar.

Det er i dag ingen obligatorisk etterutdanning av utrykningssjåfører i politiet. På politioperative kurs som gjennomføres årlig blir det ofte lagt inn øvelse i forfølgelse og stans av kjøretøy. Allikevel er det den langsiktige trening og erfaring som vil dyktiggjøre den enkelte sjåfør og sjåførens risikovurdering og handling.

Jeg vil be Politihøgskolens forskningsavdeling kartlegge nærmere hva som er årsakene til ulykkene, slik at resultatene kan bli grunnlag for læring.