Skriftlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:127 (1999-2000)
Innlevert: 20.12.1999
Sendt: 21.12.1999
Besvart: 04.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Ved behandlingen av eierskapsmeldingen og Innst. S. nr 77 (1998-99) mente næringskomiteens flertall at det kan være problematisk at eierskap, reguleringer og økonomiske virkemidler utøves av samme departement. Flertallet mente det måtte vurderes å samle de statlige eierinteresser i ett departement. I stortingsdebatten uttalte statsråden at han ville ta med seg dette videre. Spørsmålet er aktualisert i forbindelse med den avbrutte fusjonen mellom Telia og Telenor. Hvor langt er denne vurderingen kommet?

Begrunnelse

Statens omfattende eierskap i norsk næringsliv reiser en rekke prinsipielle problemstillinger. En av disse er den rollekonflikten som oppstår når staten både er eier og reguleringsmyndighet for den samme bedriften. Denne dobbeltrollen kan føre til forskjellsbehandling og uheldige konkurransevridninger. I tillegg risikerer man at statlig eide bedrifter får andre målsetninger enn de rent forretningsmessige og dermed får et annet fokus enn private bedrifter. Dersom staten som eier velger å vektlegge andre samfunnsmessige hensyn kan det gå utover bedriftens lønnsomhet og soliditet.
Ansvaret for statens eierskap i næringslivet er fordelt på flere departementer. Et og samme departement er som regel tillagt både regulerings- og eieransvaret, noe som forsterker konflikten mellom statens roller. Denne organiseringen er i mange tilfeller historisk betinget siden kontrollen med en forvaltningsbedrift tidligere ofte ble betraktet som et ledd i regulerings- og industripolitikken. Men til tross for at de fleste tidligere forvaltningsbedriftene er omdannet til statsaksjeselskap og etter hvert opplever konkurranse fra andre aktører, er de fortsatt eiermessig underlagt det departementet som har reguleringsansvaret.
Det er også grunn til å anta at fragmenteringen av statens eieransvar svekker mulighetene til å utvikle kompetente statlige eiermiljø som kan utøve et profesjonelt eierskap i statsaksjeselskapene. Ved å samle statens eierinteresser i et departement kan staten bygge opp et profesjonelt eiermiljø som i større grad kan tilføre bedriftene industriell, økonomisk og juridisk kompetanse. Prosessen knyttet til den avbrutte fusjonen mellom Telenor og Telia tyder på at det er et betydelig behov for slik eierkompetanse.
Ved behandlingen av eierskapsmeldingen i Innst. S. nr. 77 (1998-99) tok næringskomiteens flertall, bestående av regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Høyre opp disse problemstillingene og konkluderte med at det: "må vurderes å samle de statlige eierinteresser i ett departement." I den påfølgende stortingsdebatten eksemplifiserte undertegnende de problemene som kan oppstå med henvisning til Telenors situasjon:
"For å ta en aktuell sak, Telenor, så hadde det kanskje vært naturlig at næringsministeren - som i Sverige for Telias del - hadde håndtert eierskapsinteressene for staten, og at samferdselsministeren fremdeles hadde håndtert regulatørrollen på teleområdet. Også hensynet til konkurrentene og konkurransen på telemarkedet burde tilsi dette. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet og Høyre mener at staten bør vurdere å samle alle de statlige eierandelene i ett departement. Jeg håper at statsråden merker seg dette og følger det opp."
I den samme debatten uttalte næringsministeren:
"Et annet viktig forhold knyttet til statens eierskap, er forholdet mellom rollen som eier og rollen som regulatør. Regjeringen har vært opptatt av at det skal være ryddige rammebetingelser på dette området. Jeg har merket meg at komiteens flertall mener det må vurderes å samle de statlige eierinteressene i ett departement. Dette forslaget vil jeg ta med meg videre."

På bakgrunn av tiden som er gått og de erfaringene Regjeringen må ha gjort fra prosessene knyttet til oppkjøpet av Saga Petroleum A/S og den avbrutte fusjonen mellom Telia og Telenor, finner jeg det betimelig å spørre statsråden hvor langt han er kommet i denne vurderingen.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Regjeringen varslet i eierskapsmeldingen at det omfattende statlige eierskapet i norsk næringsliv gir grunnlag for å se nærmere på prinsippene for statlig eierskap. Dette gjelder både for hvordan staten håndterer rollen som eier og regulatør og hvorvidt omfanget av det statlige eierskapet bør reduseres. Regjeringen varslet at det vil være behov for å foreta en nærmere drøfting både av omfanget og organiseringen av det statlige eierskapet.

I innstillingen fra næringskomiteen til Stortinget framheves det at det blant annet av konkurransemessige grunner kan være problematisk at eierskap, reguleringer og økonomiske virkemidler utøves av samme departement. Flertallet mente man må gjøre det som er mulig for å sikre likeverdige konkurranseforhold mellom private og offentlig eide virksomheter. I denne sammenheng mente flertallet det må vurderes å samle de statlige eierinteresser i ett departement.

Forvaltning av de statlige eierinteressene er et viktig spørsmål som jeg har med meg i alle de vurderinger som Regjeringen foretar i forbindelse med statens eierskap. Det er også nødvendig å ta hensyn til at de statlige selskapene er i ulike situasjoner. Både vurderinger knyttet til delprivatisering og forvaltning av statens eierrolle kan derfor variere fra selskap til selskap. Det er flere eksempler på at vi har foretatt overføringer av forvaltningen mellom departementene de siste årene nettopp for å sikre en god rollefordeling mellom disse.

Et aktuelt eksempel er virksomheten Norsk Avfallshåndtering AS - NOAH. Her ble forvaltningen av den statlige eierandelen fra årsskiftet overført fra Miljøverndepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. Under oppbyggingen av selskapet har den statlige eierandelen vært dominerende, og Miljøverndepartementet har hatt ansvaret for forvaltning av statens eierinteresser. Etter hvert som NOAH har gjennomført de nødvendige investeringer og kommet i gang med ordinær drift, tar regjeringen sikte på å redusere den statlige eierandelen i selskapet ved å få inn langsiktige, strategiske eiere med kompetanse innen spesialavfall.

Et annet eksempel er at forvaltningen av det statlige eierskapet i Norsk Medisinaldepot ble overført fra Sosial- og helsedepartementet til Næringsdepartement i fjor.

Telenæringen er også en næring der problemstillinger knyttet til forholdet mellom eier og regulatør har gjort seg gjeldende. På teleområdet er det etablert tilsynsorgan utenfor departementet noe som bidrar til å redusere faren for sammenblanding av roller.

Det foreligger som kjent en budsjettavtale mellom Regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiet, som innebærer delprivatisering av Telenor AS. Regjeringen vil senere komme tilbake til Stortinget med forslag om hvordan dette bør skje, siden sammenslåingen mellom Telenor og Telia ikke blir gjennomført. Jeg ser det som naturlig at en vurdering av organiseringen av de statlige eierinteressene også blir foretatt i forbindelse med privatiseringen.

Det kan for øvrig nevnes at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, i en såkalt grunngitt uttalelse (reasoned opinion) av 8. desember 1999 har bedt Norge om å sikre et tilstrekkelig skille mellom de regulatoriske og eierskapsmessige funksjoner for å være i samsvar med EØS-reglene på teleområdet.