Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:132 (1999-2000)
Innlevert: 04.01.2000
Sendt: 05.01.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 13.01.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I kombinerte alders- og sjukehjem regulerer kommunehelsetjenesteloven driften av sjukehjemsdelen. Sosialtjenesteloven regulerer resten av institusjonen. Pasientene er begge steder like pleietrengende og mottar samme tjenester. To lovverk og ulike bestemmelser virker uhensiktsmessig. Ser statsråden behov for et nytt og samordnet lovverk som kan fokusere på hjelpebehov og krav som skal stilles til tjenestene, uavhengig av boform ?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det kan virke lite hensiktsmessig at tjenester i aldershjem er regulert i lov om sosiale tjenester og tjenester i sykehjem er regulert i lov om helsetjenesten i kommunene. De to lovene med forskrifter inneholder til dels ulike regler, både om organisering, tjenestetilbud og saksbehandling i alders- og sykehjem. Dette kan skape praktiske problemer, særlig i kombinerte alders- og sykehjem, der det kan være vanskelig å avgjøre hvilke tjenester som er regulert i den ene og andre loven.

Tjenestene som blir gitt i de to institusjonstypene er til dels de samme, men det er forutsatt at sykehjemmene skal ha et tilbud om helsehjelp som aldershjemmene ikke har. Det kan likevel i noen tilfeller hende at beboere ved aldershjem har det samme pleiebehov og de samme tjenestene som pasienter ved sykehjem. Det er i disse tilfellene vanskelig å se gode grunner til at tjenestene skal være regulert på ulik måte.

Selv om strukturen i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene er ulik, er det også stor likhet mellom de to lovene. For eksempel gjelder dette retten til tjenester. Når bestemte vilkår knyttet til behovet for pleie og omsorg er oppfylt, har den enkelte rettskrav på tjenester på et forsvarlig minstenivå.

Ved behandlingen av St. meld. nr. 50 (1996-97) "Handlingsplan for eldreomsorgen", ba Stortinget Regjeringen "fremme forslag om en harmonisering av regelverket i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene med henblikk på et felles regelverk for de som har behov for pleie og omsorg" (vedtak IX). Oppfølgingen av dette vedtaket vil bli nærmere omtalt i en egen stortingsmelding om toårsgjennomgangen for handlingsplanen. Denne vil bli lagt fram denne våren. Så langt har det blitt arbeidet med harmonisering av de to lovene innenfor gjeldende regelverksstruktur. Det foreligger ikke planer om en felles lov på kort sikt. Jeg vil i det følgende gi en kort omtale av viktige endringsarbeider som er satt i gang.

Et høringsnotat med forslag til regler om internkontroll og tilsyn ble sendt ut høsten 1999. Det er foreslått plikt for kommunene til å etablere internkontroll i forhold til pleie- og omsorgstjenester etter sosialtjenesteloven, og nye regler om tilsyn. Tilsvarende regler om internkontroll og tilsynsmetoder gjelder for helsetjenesten i dag. I det samme høringsnotatet er det også tatt inn forslag til lovhjemmel for forskrifter om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene i lov om sosiale tjenester. I dag gjelder det en forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene etter lov om helsetjenesten i kommunene, men for tjenester etter lov om sosiale tjenester er det gitt retningslinjer om kvalitet med tilsvarende innhold. Når en eventuell lovhjemmel er vedtatt av Stortinget, kan det gis en felles forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene etter begge lovene. Etter planen skal en odelstingsproposisjon om tilsyn, internkontroll og lovhjemmel for forskrifter om kvalitet legges fram denne våren.

Det er satt i gang et arbeid med harmonisering av to forskjellige forskrifter om disponering av beboernes økonomiske midler, den ene for aldershjem og den andre for sykehjem. Forskriftene får virkning for disponering av kontantytelser fra folketrygden for personer som ikke selv er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser.

I tillegg vil departementet utrede muligheten for en harmonisering av regler om taushetsplikt og klageordninger etter de to lovene.