Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:133 (1999-2000)
Innlevert: 04.01.2000
Sendt: 06.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Kan justisministeren få Justisdepartementets lovavdeling til å gi en tolkning av Aksjelovens § 8 - 10 Kreditt til erverv av aksjer m.v. og gjøre denne betenkning offentlig tilgjengelig?

Begrunnelse

Bakgrunnen er den brede offentlige interesse som har knyttet seg til det lånefinansierte oppkjøpet av Aker RGI.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er enig i at det knytter seg bred samfunnsmessig interesse til det lånefinansierte oppkjøpet av Aker RGI ASA, og til tolkingen av de aktuelle regler i aksjelovgivningen. Som spørsmålstilleren antyder, er det i forbindelse med oppkjøpet reist spørsmål om forståelsen og anvendelsen av aksjelovgivningens bestemmelse om kreditt til erverv av aksjer mv (allmennaksjeloven § 8-10 og aksjeloven § 8-10). I et søksmål som tre private aksjeeiere har reist mot Aker RGI ASA ved stevning 29. desember 1999, har de påberopt allmennaksjeloven § 8-10 som grunnlag for sin påstand.

For å holde klare linjer i den konstitusjonelle funksjonsfordelingen mellom regjering og domstoler, er det fast praksis gjennom mange år at Justisdepartementets lovavdeling ikke gir uttalelse om et rettsspørsmål når det gjelder en sak mellom private parter som står for retten. Denne praksis skyldes særlig at det ikke bør kunne bli oppfattet som om Justisdepartementet søker å påvirke domstolenes avgjørelse av en tvist mellom private parter. Når en sak er bragt inn for domstolene, må man dessuten anta at det er unødvendig med en rådgivende uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling. Jeg finner det ikke riktig å følge en annen praksis i forbindelse med den sak som det nå gjelder.