Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:134 (1999-2000)
Innlevert: 04.01.2000
Sendt: 05.01.2000
Rette vedkommende: Utviklings- og menneskerettighetsministeren
Besvart: 18.01.2000 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I nysalderingen av budsjettet for 1999, ble det bevilget ekstraordinære midler til økt innsats til humanitære tiltak, nødhjelp og menneskerettighetstiltak (kap. 191, post 70).
Er det mulig å få en oversikt over hvordan utbetalingene i desember fordeler seg på formål og organisasjoner/institusjoner?

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: På grunn av et generelt høyt forbruksnivå på budsjettet for utviklingshjelp, var det ikke aktuelt å fremme egen omfordelingsproposisjon høsten 1999. Som følge av ekstraordinære humanitære tiltak, særlig i forbindelse med krisen etter valget på Øst-Timor, var det likevel behov for enkelte omdisponeringer innenfor bistandsbudsjettet, jf. St.prp. nr. 30 (1999-2000).

Det ble derfor fremmet forslag om å øke bevilgningen for 1999 under kap. 191.70 ved omfordeling innen bistandsrammen. Det vises for øvrig til brev fra finansministeren av 21.12.99. De omfordelte midlene (NOK 32.6 millioner) ble i sin helhet benyttet som følger:

· NOK 13 millioner gjennom Norges Røde Kors til tiltak for mineofre

· NOK 5.65 millioner til FN/World Food Programme for program i Angola

· NOK 7.8 millioner gjennom Organisation of American States til minetiltak i Guatemala

· NOK 6.15 millioner til menneskerettighetstiltak gjennom Høykommissæren for menneskerettigheter, MR-fondet, Redd Barna og Anti Slavery International

Med ovennevnte tilleggsbevilgning til Angola, ble den norske humanitære bistanden til land i Afrika i 1999 opprettholdt på samme nivå som for 1998. Videre ble planlagte tiltak bl.a. til mineofre og tiltak for fremme av menneskerettigheter realisert.

Tilleggsbevilgningen ble utbetalt i slutten av desember 1999.