Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Dokument nr. 15:135 (1999-2000)
Innlevert: 06.01.2000
Sendt: 07.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Jeg viser til mitt spørsmål i spørretimen til Kommunalministeren 1. desember 1999. Der sier bl.a statsråden at det ved anmeldelser av beboere på asylmottak skal gis melding både til UDI-kontoret regionalt og sentralt. Politiet er kun pålagt å gi melding til UDI sentralt. Hvorfor gis ikke også politiet instruks om å gi melding til det regionale UDI-kontor?

Begrunnelse

Jeg forstår ut fra Kommunalministerens svar at det er opp til lederen av hvert enkelt asylmottak om melding skal gis til det enkelte UDI regionkontor ved anmeldelser av beboere på asylmottak. Ved anmeldelser er det politiet som sitter med oversikt over sakene og det burde være politiets oppgave å gi melding videre til UDI, ikke bare til det sentrale kontor, men også regionalt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I Kommunal- og regionalministerens svar i spørretimen 1. desember 1999 er det retningslinjene for mottaksledelsen om å anmelde/melde straffbare forhold til politiet, UDI sentralt og regionkontorene som omtales. Ifølge reglement for drift av statlige mottak skal mottaksledelsen politianmelde straffbare forhold der mottaket er den fornærmede part. Det samme gjelder dersom beboere eller ansatte som gruppe(r) er fornærmet. Når enkeltpersoner blant beboere eller personale er å betrakte som fornærmet må vedkommende selv anmelde forholdet. Mottaksledelsen bør imidlertid bistå og kan eventuelt legge ved følgeskriv til støtte for anmeldelsen. Når mottaksledelsen er kjent med straffbare forhold som involverer beboere, men uten selv å være den fornærmede part, skal mottaksledelsen gjøre politiet skriftlig oppmerksom på forholdet. Videre skal mottaksledelsen gi beskjed til UDI sentralt, samt sende kopi av meldingen til det berørte regionkontoret. Det er derfor ikke opp til lederen av det enkelte asylmottak å vurdere om det respektive regionkontor skal bli informert om forholdet.

Påtaleinstruksen § 5 -13 omhandler politiets plikt til å melde fra til Utlendingsdirektoratet når en utlending er siktet for straffbare forhold. Politiet har en plikt/instruks om å melde fra til UDI sentralt om eventuelle siktelser mot beboere i mottak. Politiet har imidlertid ikke en instruks om å melde fra til UDIs regionkontorer.

Etter min vurdering er det ingen sterke grunner til at verken politiet eller UDI rent generelt burde ha en plikt om å orientere det enkelte regionkontor om beboere som er siktet for straffbare forhold. Dersom mottaksledelsen eller andre beboere på et mottak er den fornærmede part, er regionkontoret allerede orientert om saken, jf ovenfor. Dersom det er mistanke om straffbare forhold som ikke vedrører verken ledelse eller andre beboere på et mottak, er dette forhold som etter vår vurdering kun vedrører vedkommende selv, politiet og UDI sentralt. UDI sentralt har behov for denne type informasjon fordi forholdet kan få konsekvenser for søknaden om asyl dersom vilkårene for det er tilstede. Siden regionkontorene ikke behandler asylsøknader, har de ikke behov for denne type informasjon. Det er opp til UDI sentralt å vurdere hvert enkelt tilfelle med henblikk på om regionkontorene har behov for denne type informasjon.