Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:144 (1999-2000)
Innlevert: 18.01.2000
Sendt: 18.01.2000
Besvart: 25.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): I henhold til oppslag i pressen har Regjeringen bevilget 30 mill. kr til asfaltering av grusveier i Sør-Trøndelag. Det er i tråd med statsrådens løfter i valgkampen og er positivt. I etterkant har det fremkommet opplysninger som kan tyde på at dette er en bevilgning for å dekke inn tidligere utført asfaltering. Da er ikke reaksjonene så positive, da man har trodd at dette blant annet kunne benyttes til å asfaltere strekningen fra Roan til og med Hognestad. Hva er de faktiske forhold i denne saken?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Midlene over post 32 Legging av fast dekke på riksveger, er forutsatt benyttet til å legge fast dekke på gjenværende grusvegstrekninger på riksvegnettet, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000). Strekningen Roan - Hongsand i Sør-Trøndelag ligger på fylkesvegnettet. Jeg regner med at dette er identisk med strekningen som i spørsmålet er omtalt som Roan - Hognestad. Det vil derfor ikke være aktuelt å bevilge midler over post 32 til å legge fast dekke på denne strekningen.

Frøya kommune forskutterte 6,5 mill. kr i 1999 til å fullføre arbeidet med å legge fast dekke på en parsell av rv 716 mellom Steinsvatnet og Flatval. Vegdirektoratet ga sin tillatelse til dette ved brev av 25. mars 1999, og forskutteringen ble forutsatt refundert når prosjektet prioriteres for sluttbevilgning over riksvegbudsjettet.

I vegkontorets handlingsprogram for perioden 1998-2007 er legging av fast dekke på rv 716 gitt høyest prioritet av de gjenværende grusvegstrekningene på riksvegnettet i Sør-Trøndelag, og det er forutsatt midler til dette i 1998, 1999 og 2000. Vegkontoret ønsker derfor å refundere forskutteringen innenfor tildelte midler over post 32 i 2000.

Gjennom forskutteringen fra Frøya kommune ble det mulig å fullføre arbeidet på den omtalte parsellen i 1999, i stedet for i 2000. Jeg kan derfor akseptere at midlene som er forutsatt bevilget for å fullfinansiere arbeidet i 2000, dekkes over post 32. Jeg forutsetter imidlertid at øvrige grusvegstrekninger på riksvegnettet i Sør-Trøndelag får fast dekke innen utgangen av 2003, som forutsatt i St.prp. nr. 1 (1999-2000). Vegkontoret bekrefter at det er lagt opp til dette innenfor en tildelt planleggingsramme på totalt 130 mill. kr.