Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:146 (1999-2000)
Innlevert: 18.01.2000
Sendt: 19.01.2000
Besvart: 21.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): SND-Invests retningslinjer sier at: " investeringer skal skje på forretningsmessig grunnlag", og "delta i kapitalutvidelse på samme vilkår som private investorer". Private investorer og meglere har personlig gevinst eller tap av sine investeringer. Betyr begrepet "samme vilkår" at det foreligger personlige incitament ordninger og interne systemer i SND-Invest, der gis personlig "gevinst" til medarbeidere av investeringer fondet foretar?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I de nåværende retningslinjene for SNDs egenkapitalordning, som forvaltes av SND Invest AS, heter det at "SND skal i de enkelte engasjementer gå inn på vilkår som de private investorene". Disse retningslinjene ble fastsatt 10.10.97.

De vilkår det her er snakk om er de krav SND Invest AS som investor skal stille til sine investeringer. Av samfunnsøkonomiske hensyn kreves det en viss avkastning av alle investeringer. Dette avkastningskravet vil variere med risikoen i det enkelte prosjekt. Avkastningen kan materialisere seg både som verdistigning på aksjene og som utbytte fra selskapet. For å sikre at statens kapital forvaltes på en forsvarlig måte må SND Invest AS sette krav som ligger på et riktig nivå. Det private investormarkedet kan fungere som en god rettesnor i så henseende.

I spørsmålet fra representanten Andersen spørres det om retningslinjenes formuleringer dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte i SND Invest AS. Jeg kan bekrefte at så ikke er tilfelle. Begrepet "på vilkår som de private investorene" relaterer seg utelukkende til de vilkår SND Invest AS som investor stiller for avkastning på sine investeringer. De ansattes lønns- og arbeidsforhold er gjenstand for forhandlinger mellom arbeidsgiver og -taker på ordinær måte.