Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:150 (1999-2000)
Innlevert: 20.01.2000
Sendt: 21.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): En norsk statsborger har siden november 1997 sittet fengslet i Thailand, og soner en dom på 33 år og 4 mnd. Nordmannen soner under forhold som er anmeldt av Amnesty International, med bl.a fotlenker og et særdeles sterkt psykisk press. Den norske stat har ved tidligere anledninger bistått til at norske statsborgere kan overføres til norsk soning.
Vil justisministeren vurdere denne saken og bidra til at nordmannen kan overføres til soning i Norge?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Justisdepartementet er klar over at det fra tid til annen forekommer at norske statsborgere blir idømt straff i utlandet. Soning av dommer på frihetsstraff i utlandet kan være en stor belastning for den domfelte og dennes nærmeste. Den domfelte vil som oftest være langt fra sine slektninger og kan til tider ikke språket. Videre kan soningsforholdene være dårligere enn i Norge. Av denne grunn er det ønskelig at nordmenn som straffedømmes utenlands skal få mulighet til å sone straffen her i landet.

Hvis domsstaten er et nordisk land eller en stat som er part i den europeiske konvensjon om overføring av domfelte eller den europeiske konvensjon om internasjonal gyldighet av straffedommer, kan fullbyrding skje i Norge. Reglene er gitt i lov 15.11.63 om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. eller lov 20.07.91 nr. 67 om overføring av domfelte. Hvis domsstaten ikke er blant de ovennevnte, slik som tilfellet er med Thailand, er utgangspunktet at straffedommen ikke kan fullbyrdes i Norge. Det er således ikke adgang til på det nåværende tidspunkt å overføre den angjeldende domfelte til soning her i landet.

Norske myndigheter fremforhandlet i mai 1998 en avtale med thailandske myndigheter om samarbeid om fullbyrding av strafferettslige reaksjoner. Overenskomsten ble undertegnet 20.05.1999, men krever ratifikasjon for å bli bindende. Avtalen kan heller ikke iverksettes uten lovendring. Stortingets medvirkning i form av samtykke til ratifikasjon og lovendring er således nødvendig.

Justisdepartementet sluttfører i disse dager arbeidet med en proposisjon der de nødvendige lovendringer og anmodning om samtykke til ratifikasjon vil bli forelagt Stortinget.