Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:152 (1999-2000)
Innlevert: 24.01.2000
Sendt: 24.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ved overgangen til løpende inntektsutjamning i 2000, ønsket ikke flertallet noen kompensasjonsordning for dette året. Skatteveksten i 1999 varierer sterkt og noen kommuner taper mye på manglende kompensasjon. Kommuner har også forsøkt å få skatteinntekter for 2000 innbetalt i 1999 for å unngå utjamning.
Vil statsråden i kommuneøkonomiproposisjonen for 2000 vurdere å kompensere for kommuner som på grunn av omleggingen har tapt mye i 1999 ?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Overgangen til løpende inntektsutjevning i 2000 innebærer at 1998 og 1999 bortfaller som grunnlag for inntektsutjevning. I 2000 gis det gjennom en overgangsordning kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner som taper på at 1998 bortfaller som grunnlag for inntektsutjevningen. Denne overgangsordningen tar utgangspunkt i skatteinntektene i 1998 sammenlignet med et beregnet normalår, jf. St. prp. nr. 69 (1998-99) om kommuneøkonomien 2000 m.v.

Det lar seg vanskelig gjøre å utforme tilsvarende overgangsordning i 2001 for kommuner og fylkeskommuner som taper på at 1999 bortfaller som grunnlag for inntektsutjevningen. Dette skyldes i hovedsak bortfall av selskapsskatten som kommunal skatt fra 1999. Dette medfører at skattetall for 1999 ikke blir direkte sammenlignbare med skattetall for tidligere år. Departementet foreslo derfor i St. prp. nr. 69 (1998-99) om kommuneøkonomien 2000 m.v. at det ikke lages egen overgangsordning for 2001, men at kommuner og fylkeskommuner som eventuelt kommer spesielt dårlig ut vurderes i forhold til skjønnstildelingen i 2002. I Innst. S. nr. 220 (1998-1999) fikk dette forslaget støtte fra flertallet i kommunakomiteen.