Skriftlig spørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:156 (1999-2000)
Innlevert: 26.01.2000
Sendt: 26.01.2000
Besvart: 01.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Flere interkommunale revisjonsdistrikter har søkt Kredittilsynet om godkjennelse som revisjonsselskap, men blitt avvist på grunn av kravet til organisering. I brev av 22.10.98 og 4.12.98 til finanskomiteen fremgår det at kommune- og fylkesrevisjon ikke vil være utelukket fra å revidere kommunale eller fylkeskommunale foretak bare kvalifikasjons- og uavhengighetskrav er oppfylt. Er Kredittilsynets avslag i tråd med finansministerens intensjoner i brevene?

Begrunnelse

Brev av 30.11.98 fra Kommunenes Sentralforbund til finanskomiteen reiser KS forslag om at revisorlovens § 3-5 etter vilkårene bør få en tilføyelse: "Offentlig eiet revisjonsvirksomhet iflg. kommuneloven/lov om interkommunale selskaper unntas fra kravet i første ledd nr. 1 og 2."

Brevet ble oversendt Finansdepartementet til uttalelse. I svar til finanskomiteen av 4.12.98 fremgår det både på side 1 og på side 3 at" I den grad kvalifikasjonskravene er oppfylt, og uavhengighetskravene etter en konkret vurdering anses oppfylt, vil det som ovenfor nevnt ikke være noe til hinder for at et revisjonsdistrikt reviderer et kommunalt eid aksjeselskap på linje med et privat revisjonsselskap.
Jeg vil avslutningsvis bemerke at jeg finner KS forslag til lovforslaget § 3-5 lite hensiktsmessig................ Jeg kan vanskelig se at en tilføyelse som foreslått i § 3-5 vil ha noen innvirkning på rekkevidden av disse bestemmelsene."

Da finansministeren i sine svar til finanskomiteen ikke berører selve organiseringen av kommunale/fylkeskommune revisjonsselskaper, men samtidig gir uttrykk for at de kan velges som revisorer i fylkeskommunale/kommunale foretak, ber jeg finansministeren utdype dette.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Jeg vil bemerke at det følger av lov 15. januar 1999 nr. 2, om revisjon og revisorer § 3-5 at et revisjonsselskap skal være organisert som ansvarlig selskap, aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og oppfylle følgende vilkår:

1. selskapet skal ha et godkjent styre der flertallet av både medlemmene og varamedlemmene er revisorer som er godkjent etter denne lov eller av myndighetene i annet EØS-land eller et land Norge har inngått avtale om gjensidig godkjenning av revisorer med,

2. revisorer eller revisjonsselskap som oppfyller kravene i nr. 1, skal inneha mer enn halvparten av aksje- eller innskuddskapitalen og stemmene i selskapet,

3. i henhold til selskapsavtale eller vedtekter skal gyldig vedtak i selskapsmøte eller generalforsamling ikke kunne treffes med mindre minst halvparten av både de stemmeberettigede og den samlede selskapskapital har stemt for,

4. selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og

5. selskapet skal ha fast kontorsted i Norge.

Kravene til organisering av revisjonsselskap er satt for å ivareta ulike hensyn. Kravet om at selskapet skal være organisert i visse foretaksformer regulert av selskapslovgivningen bidrar til å sikre klare organisasjons- og ansvarsforhold i selskapet. Videre skal kravene til organisering blant annet bidra til å sikre revisors styringsmulighet i selskapet.

Kredittilsynet har mottatt flere søknader fra kommunerevisjon/kommunale revisjonsdistrikter om godkjenning som revisjonsselskap. Kredittilsynet har avslått søknadene på bakgrunn av at det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser at organiseringen er i overensstemmelse med kravene i ovennevnte bestemmelse. Etter at vedtakene om avslag er påklaget, er sakene oversendt til behandling i Finansdepartementet. Departementet vil behandle klagene på vanlig måte. For øvrig vil jeg tilføye at en revisor i en kommunal/fylkeskommunal revisjonsenhet som oppfyller kravene til uavhengighet, kan arbeide innenfor årsregnskapsrevisjon av for eksempel kommunale aksjeselskap forutsatt at vedkommende oppfyller kravene til faglig kompetanse.