Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:158 (1999-2000)
Innlevert: 26.01.2000
Sendt: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Justiskomiteen har ved en rekke anledninger, bl.a. i Innst. O. nr.38 (1997-98), Budsjett-innst. S. nr. 4 (1997-98) s.10-11, (1998-99) s. 10 og (1999-2000) s. 12 understreket at straffeutmålingsnivået i overgrepssaker bør skjerpes. Dagens rettspraksis viser at det fortsatt avsies milde dommer som begrunnes med praksis i Høyesterett. Hva vil statsråden gjøre for at straffereaksjonene for seksuelle overgrep generelt og mot barn spesielt, blir skjerpet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er enig med representanten Kristiansen i at straffenivået i noen typer saker om seksuelle overgrep er for lavt.

I Ot. prp. nr. 28 (1999-2000) om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd) gir Justisdepartementet uttrykk for at straffenivået i grove voldtektssaker og ved alvorlige seksuelle overgrep mot barn bør skjerpes innenfor de strafferammene vi allerede har. En redegjørelse for straffenivået og for departementets standpunkt finnes på s. 36-38 i proposisjonen når det gjelder voldtekt, og på s. 58-59 i forhold til seksuelle overgrep mot barn.Et eksemplar av proposisjonen ligger ved. Proposisjonen ble godkjent i statsråd 28. januar og er oversendt Stortinget.Vedlegg til svar:

Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

(Ot.prp. nr. 28 (1999-2000))