Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:162 (1999-2000)
Innlevert: 27.01.2000
Sendt: 28.01.2000
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 04.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Organisasjoner, foreninger og idrettslag får fra tid til annen gaver fra utlandet i form av utstyr, materiell osv. Men blir avkrevd toll og avgifter. Kan man med dagens regler sikre at ikke disse organisasjonene må takke nei til gavene p.g.a toll og avgifter, og hvis ikke, vil statsråden sørge for å endre reglene?

Begrunnelse

Norges Soft&Baseball Forbund har mottatt en donasjon fra sitt Europeiske moderforbund. Denne pakken inneholder utstyr som som skal benyttes som opplæringsutstyr til barn i barneskolen.
EBA har gitt dette utstyret som en gave, og forsikret utstyret for ca. 50.000,-. Tollstasjonen i Oslo forlanger nå kr.14.000,- i toll og avgifter. Norges Soft&Baseball Forbund har begrensede midler, og må antakelig sende utstyret tilbake til EBA.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Det vises til brev av 28. januar 2000 fra Stortingets president vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum om toll- og avgifter som innkreves på gavesendinger til organisasjoner, foreninger og idrettslag. Spørsmålet er stilt til Kulturministeren, men er oversendt fra Kulturdepartementet til meg for besvarelse, siden Finansdepartementet har ansvar for de toll- og avgiftsbestemmelsene som det er reist spørsmål om.

Det følger av tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr 2 bokstav a og merverdiavgiftsloven § 62 at det skal betales toll og merverdiavgift av varer som importeres for å nyttes eller brukes i Norge. Unntak fra dette kan følge av de innledende bestemmelser eller av administrative vedtak som er gitt med hjemmel i Stortingets vedtak. Det er plikten til å betale merverdiavgift som i hovedsak utgjør hovedkravet, da tollsatsen på dette området er svært lav.

Etter Finansdepartementets forskrift av 12. desember 1975 nr 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel, skal det ikke beregnes merverdiavgift av gavesendinger med verdi under kr 500.

Finansdepartementet kan etter tolltariffens innledende bestemmelser § 12 første ledd, jf. kongelig resolusjon av 16. desember 1969 og merverdiavgiftsloven § 70, tilstå fritak for toll og merverdiavgift dersom det foreligger særlige grunner.

Forvaltningen mottar relativt få søknader om dispensasjon for gaver. Slike søknader må vurderes særskilt for hvert enkelt tilfelle. Praksis opp gjennom årene har imidlertid vært relativt streng.

Støtte og tilskudd til ideelle virksomheter bør prinsipielt ikke gis gjennom fritak for toll og avgifter. Slike unntak fra den generelle plikten til å svare toll og avgifter vil innebære en uheldig uthuling av beskatningssystemet. Eventuelle bevilgninger over budsjettets utgiftssider anses som et mer treffsikkert virkemiddel i så måte. Et eventuelt fritak basert på avsenders intensjoner med varen, og hvem som er mottaker, vil være vanskelig å praktisere og vil åpne for omfattende omgåelser. Det vil også representere en svært uheldig forskjellsbehandling i forhold til tilsvarende vare som innføres i beskattet stand til eller fra andre personer.

Jeg anser ikke at det nå er aktuelt å vurdere endringer av nevnte regler som gjelder for innførsel av gavesendinger.